Overvann bør forankres i lokale forhold
Fra Ensjø, der overann blir integrert med naturlige vannløp
Overvann bør forankres i lokale forhold
For å lykkes med håndtering av fremtidens overvannsutfordringer må det jobbes med en større tverrfaglig bredde, en sterkere forankring i nærmiljøet og fra et mer langsiktig perspektiv.
Det mener Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI. Han har nylig bistått Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Vestfold med å utarbeide en veileder for håndtering av overvann. Seks kommuner i Vestfold meldte seg på etter initiativ fra fylkeskommunen. Veilederen skal styrke kommunenes beslutningsgrunnlag i møtet med fremtidens klimautfordringer og skal gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet. 


Veileder politikerne: Svein Ole Åstebøl veileder norske byer, kommuner og fylker i møtet med fremtidens økte nedbørsmengder.

Bredere: Tverrfaglighet er essensielt for å lykkes
En større tverrfaglig forankring og bredde løftes frem som den kanskje viktigste strategien. 
– Når vannet flommer på overflaten trenger vi trygge flomveier. Tradisjonelt har overvannshåndtering vært et veldig kommunalteknisk forankret område. Slik er det ikke lenger. Overvann og overvannshåndtering har blitt et livgivende element i nærmiljøet. Dette er arealplanleggernes oppdrag, men de trenger vannteknisk veiledning. En viktig rolle er å få fagområdene til å snakke sammen, sier Åstebøl. 
Åstebøl mener at tverrfaglighet er en av nøklene bak en vellykket håndtering av overvann i fremtiden.
– Vi må fortsette å utfordre tverrfagligheten hos rådgiverne og kommunene – mellom kommunalteknikk, arealplanlegging og miljøfagene. Å få dette samspillet til å fungere vil være essensielt for å håndtere dagens overvannssituasjon og for å møte fremtidens klimautfordringer, samtidig som vi skaper gode bymiljø, sier Åstebøl.

Nærmere: Flerfunksjonelle løsninger med lokal forankring
Økningen i nedbør er reell, i tillegg til at vi ser sterkere og kraftigere styrtregn enn tidligere. Tidligere var løsningen å håndtere overvannet via ledningsnett. Her er kapasiteten ofte sprengt i dag. Derfor ligger de fleste av dagens løsninger i nærmiljøet. 
– Overvannshåndtering og forebygging av flomskader må i større grad løses lokalt, ved at man aktivt tar i bruk grøntarealer, plasser og veier for å løse utfordringene, sier Åstebøl.
Her vil innovativ bruk av flomveier ofte være et viktig grep.
– Flerfunksjonell utnyttelse av arealer for vannhåndtering, grøntstruktur, rekreasjon, aktivitet og lek har derfor begynt å overta i byområder. Disse arealene kombinerer gjerne estetiske, landskapsmessige og vanntekniske funksjoner. Overvannsløsninger kan for eksempel være frakobling av takvann fra avløpsnettet, lokale fordrøyningsdammer og gjenåpning av bekker. Slik er også overvann et livgivende element i nærmiljøet, sier Åstebøl. 

Lengre: Langsiktige perspektiver for blågrønne byer
Denne typen løsninger krever også at man jobber med en lengre tidshorisont. Løsningene skal integreres i bybildet som gjerne blir til over flere år – og tiår. Åpning av vassdrag og andre åpne løsninger skal integreres i arealer som planlegges brukt til boligutbygging i fremtiden. 
– Vi vil bidra til å gjøre det lettere å legge langsiktige planer der overvannshåndtering er en integrert del av bybildet. Kommunene må ta et aktivt grep om overvannshåndtering og flom for å møte fremtidens klima. De må tenke langsiktig – og handle nå, sier Åstebøl.
Han merker en holdningsendring hos beslutningstakere, som ser ut til å gagne fremtidens klimaløsninger.
– En har tidligere ikke vært vant til å kombinere grøntstruktur og overvannshåndtering på denne måten. Nå ser ikke bare kommunene at det er mulig å lykkes med flerfunksjonelle løsninger, men vi opplever også en mye større interesse for det. Det lover godt for den videre utviklingen, sier Åstebøl.
Veilederen kan sees i sin helhet her
Denne artikkelen er printet ut fra VVSForum.no
VANytt.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. VANytt.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at Disqus-systemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
På forsiden nå
Relaterte artikler
Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
180x250 Pipelife
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer