Alle kommentarer

Det store gjennombruddet for vei og bane

Einar Spurkeland

Litt tidlig å juble for nye Alnabru. Først skal utredningen om godsterminalstruktur på Østlandet presenteres senere i år og det skal lages en KS1 før noe skjer. Statsråden har nok fått for mye "tran". NHO burde utfordre han på startdato og åpningsdato for nye Alnabru. Nå skyves moderniseringen inn i fremtiden og vi får håpe at de setter av så mye til vedlikehold at ikke terminalen må stenge ned. NTP vil vel få rykte på seg som den store "løfte-planen". Det blir nok også raskere utbygging av nye motorveistrekninger enn dobbeltspor for jernbanen.

Har anmeldt tredve personer fra 11 kriminelle byggenettverk

Thomas Jordfaret

Det er viktig at Norske bedrift eiere lønner likt og kun etter kompetanse, ikke hvor man er i fra. Alle står til ansvar for å hindre sosial dumping i bransjen, og hindre for lave priser.

Hvaler kommune fjerner uheldig lukt fra pumpestasjonene

arild.ahlsen

Det burde vel vært nevnt i artikkelen at på de øvrige 23 avløpspumpestasjonene i Hvaler kommune; er det installert Noritas luktfjerningsanlegg fra Rådebedriften Driftsteknikk AS. Dette er luktfjerningsanlegg som har fungert upåklagelig i mange år.Noritas luktfjerningsanlegg er i dag installert i betydelige antall hos mange kommuner i landet.

Lanserer ny slamtørke for minirenseanlegg

Knut-Arne Christiansen

Er slammet hygenisert slik at det ikke kan medføre forurensing før det har gjennomgått komposteringsprosessen? Og hvor tillates det å spre slammet eller komposten?

Hva koster fremmedvannet? Hva er break even for tiltak?

Pjolterbeistet

Utrolig bra!

Én av tre liter drikkevann forsvinner

Bjørgvin Thorsteinsson

Vannlekkasje (volum) er en funksjon av bl.a. trykk (kvadratroten), korrosjon, ledningsalder, materialtype, grunnvannstand, temperaturvariasjon (har stor betydning i Norge) og bruddtyper. Ved hjelp av kartdata (GIS/CAD), modelleringsverktøy samt feltarbeid lager vi trykk-kontrollsoner - Disse brukes til optimalisering av trykkforhold i systemet for å redusere lekkasjer og brudd. Proaktiv trykk-kontroll er systematisk deteksjon av lekkasjer og reparering av ledninger og armatur.

Én av tre liter drikkevann forsvinner

Niklas Ljung

Det finns teknik för att hydrauliskt beräkna ledningsnät så att man kan sätta in åtgärder som tryckreducerings-system. Detta kan reducera läckage med upp till 50% i äldre ledningsnät. Denna teknik kallas för "pressure management" och utförs tillsammans med en mycket grundlig analys av aktuellt ledningssystem. Genom denna analys så väljer man sedan metod och får också information om var insatserna i ledningssystemet skall utföras. Man kan även utföra en åldrings studie av ledningsnätet för att få information om vilka ledningar som har störst risk för att gå sönder och sätta in åtgärder vid dessa punkter först för att minimera riskerna för ledningsbrott.

Niklas Ljung

Knut-Arne Christiansen

Hvis KOFA får skarpere tenner og kan ilegge foretaksbot så går det utover tredjepart (kommunens innbyggere) som får dårligere tilbud fordi boten blir betalt med fellesskapets midler. Det er personene i de offentlige organene som må stå ansvarlig for de ulovlige innkjøpene; og også straffes økonomisk for forseelsene. Blir man ansvarliggjort økonomisk som person våger man ikke å ta så lett på det som man gjør i dag.

Sammen om opplæring av driftsoperatører for minirenseanlegg

Knut-Arne Christiansen

Flott at det blir en kvalitetgodskjenning av servicepersonell på minirenseanlegg(MRA). Kan man også få opplæring på alle de forskjellige MRA fra forskjellige leverandører, så er man snart der at abonnenter tilknyttet MRA kan bli behandlet som abonnenter tilknyttet ledningsnettet. Driften av MRA blir bedre og kontrollen med hvor slammet havner blir større. Dette kan bli meget godt for miljøet i flere kommuner.

I Båstad må du heretter betale etter mengde overvann

Knut-Arne Christiansen

Det er en utfordring å skille mellom overvann fra gater og overvann fra åpne plasser fordi mye av vannet i gaten kommer fra privat plasser via innkjøringsveien fra gaten og taknedløp som ledes ut på fortau.Det enkleste er å kartlegge hvor mye av overflaten på eiendommen som har et permabilt underlag som evner å fordrøye og suge opp nedbøren.Grønne tak og vekster har sin begrensning med å holde på væske, men det kan avbøte flomvirkning ved store nedbørsmengder.

Regler for kommentarer på VANytt.no - VANytt.no

Knut-Arne Christiansen

Hvis vi skal få bort useriøse aktører må det være mulig for kommunalt ansatte å påklage sentral eller kommunal godkjenning av foretak som leverer mangelfulle anlegg. Ofte er det ikke selskapet/firmaet som er problemet men en eller flere ansatte i dette. Kan man få en autorisasjon av fagfolk i bygg- og anleggsbransjen tilsvarende den man har for helsepersonell, så ville det hjulpet en god del. Og det må være mulig å se om folk har en aktiv godkjent autorisasjon.

For mange konflikter ute og går i anleggsbransjen

Aordos

Ja helt riktig. Få vekk juristene ifra de statlige kjempene, herunder vegvesenet og ikke påfør de private entreprenørene ekstraregninger for uforutsette hendelser.

Knut-Arne Christiansen

Hva kan dyrkes på de jordene der slammet fra Bodal renseanlegg blir spredt?

Knut-Arne Christiansen

Se til Tyskland der alle bedrifter må ha lærlinger for å få offentlige oppdrag.Både offentlige og private kunder ser etter bedrifter med lærlinger, fordi det borger for kvalitet. En lærlingebedrift må kunne lære bort gamle håndverkstradisjoner såvel som at den må holde seg oppdatert på nye produkter og teknikker. Dette bli en vinn Vinn situasjon for alle.

Lager gågate til byjubileet - lar vann og avløp ligge

Henrik D. Meyer

INFORMASJON FRA SARPSBORG KOMMUNE

Følgende informasjon ble tilsendt VA Nytt torsdag 29/1 klokken 1600. Da VA Nytt ikke selv har publisert dette ønsker Sarpsborg kommune å gjøre rede for fakta i Byavisa Sarpsborgs artikkel som VA Nytt har valgt å publisere:

Gravearbeider i gågata

Byavisa Sarpsborg har 28. januar en artikkel om graving i gågata som er misvisende og egnet til å skape usikkerhet. Sarpsborg kommune har behov for å informere om de faktiske forhold.

I artikkelen heter det blant annet: «Vann- og avløpsnettet i St. Marie gate skal byttes ut fra torget til Epa, men kommunen har valgt å vente. Det er i strid med hva Enhet kommunalteknikk ønsker». Lederen for enhet kommunalteknikk har ikke uttalt noe slikt overfor avisa, og heller ikke gitt uttrykk for dette i andre sammenheng.

I artikkelen heter det videre: «Det betyr at gågata må graves opp enda en gang». Påstanden er altså at gågata på et tidspunkt må graves opp for at det skal legges nye avløpsledninger.

Sarpsborg kommune ønsker på bakgrunn av dette å opplyse følgende:

Det er generelt to grunner til at kommunen bytter ut avløpsledninger. Den ene er kravet om separering av ulike typer avløpsvann. Ved separering skilles spillvann fra overvann og drensvann. Spillvann er avløpsvann fra husholdningene (toalett, dusj, vask etc), overvann er vann fra takrenner og veisluk, mens drensvann er vann som har kommet ned i bakken og skal dreneres bort.

Den andre grunnen til at kommunen bytter ut vann- og avløpsledninger er at mange av ledningene er gamle og dårlige, noe som medfører risiko for lekkasjer.

På lengre sikt skal hele avløpsnettet i Sarpsborg separeres. Prioritering av hvilke strekninger som skal separeres gjøres ut fra en vurdering av kostnad og nytte. Full separering av avløpsnettet ligger mange tiår fram i tid. Det er ingen grunn til at gågata med relativt få eiendommer skal prioriteres spesielt høyt. Gevinsten av å separere er høyere andre steder.

I det arbeidet som nå gjøres i gågata, legges det en egen separat samleledning for takvann og sluk grunnere enn dagens avløpsledning. Dette er et forberedende tiltak for framtidig separering. Det legges på denne måten til rette for at overvannet kan ledes separat vekk uten omfattende graving i gågata. Drensvann vil da fortsatt gå i samme ledning som spillvannet, men mengden drensvann fra et område som ligger høyt og i all hovedsak er asfaltert eller steinbelagt er svært beskjeden. Det vil følgelig ikke være naturlig å prioritere å skifte ut ledninger for å få separert drensvann.

Kommunen har regnet med en restlevetid på 25 til 30 år på de eldste delene av ledningene i St. Marie gate. Om 25 til 30 år kan det uansett være ønskelig å bytte ut dekket i gågata på nytt, og da samtidig legge nye vann- og avløpsledninger. Men dersom det skulle bli slik at ledningene blir dårlige før kommunen ønsker å bytte dekke igjen, kan ledningene utbedres gjennom såkalt strømpeforing uten større inngrepi gata.

Separering av avløpsvannet i gågata, med unntak for drensvann, kan altså gjennomføres uten omfattende oppgraving av gågata. Det samme gjelder utbedring av eksisterende ledninger for å hindre lekkasjer. Dermed er det ikke grunnlag for påstanden om at gågata må graves opp enda en gang for at det skal byttes vann- og avløpsledninger.

Politisk behandling

Sarpsborg kommune gjør forøvrig oppmerksom på at oppgraderingen av gågata ble behandlet av bystyret 7. mai 2014 og 5. desember 2013.

Vil du vite mer om gågateprosjektet i Sarpsborg?www.sarpsborg.com/gagata

Til orientering,

Henrik D. Meyer

kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune

Lanserer ny standard for overvannshåndtering

Kristoffer Polak

Skaper forvirring.Denne artikkelen skaper forvirring.Ordet "standard" er brukt brukt feil. En standard er en anerkjent og allment akseptert måte å gjøre ting på. Ofte er det også snakk om en viss kvalitetsklasse.Ordet standard brukes også ofte som en kortform for en nasjonal eller internasjonal standard. Wavin har ikke utviklet en ny standard, men et nytt produkt, eller en ny metode.

Kristoffer PolakStandard Norge

Vanntyver på ferde på Eidsvold

oddbjrnpedersen

Ingen private og nesten ingen bedrifter bruker så mye vann, her er det nok en lekkasje på ledningsnettet. kan nevne at de største slakteriene i landet bruker 4-500 m3 pr døgn, og da bruker du enormt mye vann. Kommunen får sjekke ledningsnettet sitt.

Ønsker flere regionale initiativ om samarbeid for utdanning

Kristoffer Hansen

Punkt 1 er å skaffe flere dyktige forelesere som kan skape engasjement og glød for faget. HiB sliter stort med å skaffe forelesere i VA-fagene.

Sommernorge bader i tarmbakterier fra kloakk

oddbjrnpedersen

Vi får håpe at myndighetene bevilger penger til kommunene slik at de kan forsere rehabiliteringen av rørsystemene og renseanleggene. Problemstillingen er langt fra ny, men har forsterket seg pga mer nedbør.

Setter nye mål for bedre drikkevann i Norge

oddbjrnpedersen

Rent vann er vårt liv, ingen tvil. Det må handling til ikke bare snakk. jeg har jobbet med vannrensing i 25 år, og det samme problemet diskuteres nå som den gang. Det går sakte, staten må inn med midler for å få fortgang i rehabiliteringen

Norge drukner

Kristoffer Polak

Standard Norge har etablert et prosjekt under navnet Klimatilpasning, under standardiseringskomiteen SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE sektor (Bygg Anlegg Eiendom). Målet med prosjektet er å finne ut hvilke standarder er det behov for å utvikle eller revidere for å bidra til økt klimatilpasning. Komiteen har valgt håndtering av overvann som det området som peker seg ut som mest interessant for dette formålet.I forbindelse med dette ønsker Standard Norge å komme i kontakt med organisasjoner og bedrifter som kan være interessert i delta i utvikling av standarder for håndtering av overvann.Kontaktinformasjon:Kristoffer Polakprosjektlederkjp@standard.notelefon 905 97 358

Byggeperioden skal halveres

mojanorwegia

Og nå kan du besøke disse bygningene i Poznań som ble beskyttet. Les mer her http://besokpolen.blogg.no/

Finner dop i Europakloakk. Oslo størst på meth.

Mathisen

Norge er i verdenstoppen når det gjelder ADHD-medisinering. Noen av disse preparatene inneholder deksamfetamin/amfetamin. Jeg ville av den grunn ikke tilskrive funnene i kloakken bare "party".

Som man graver i dritten får man svar...

http://www.fmr.no/norge-paa...

- Vannhåndtering er et spennende miljøarbeide

oddbjrnpedersen

Dette er en god nyhet. I Norge tar vi rent vann som en selvfølge, det er ikke alltid riktig. Vann bruker vi til mye, bading, klesvask, mat, drikkevann, prosessvann i fabrikk, osv.Forurenser vi vannet har vi et problem, et kjempestort problem.

Lanserer nye flensemuffer og kuplinger

Pjolterbeistet

Er det noe forskjell på denne og Wagas strekkfaste skjøtemuffer?

Ragnar Hauglien

www.isoterm.no

Ledige stillinger
SISTE KOMMENTARER
Aktuelle leverandører
Isiflo - 106x60
180x250 Wafix
Vaillant - 106x60
Aardal - 106x60
180x250 - Frekvensomformere
Fremo - 106x60
Nyhetsbrev
Kurs
    Nytt om navn
    Produktnyheter
    Smått og stort
    Seminarer