Nytt nordisk toppforskningssenter – SVALI

SVALI er et nytt nordisk toppforskningssenter (”Nordic Centre of Excellence”). SVALI etableres under Toppforskningsinitiativet, som er Nordens storsatsning på klima, miljø og energi

0

Initiativet er et bidrag fra de nordiske landene til å løse den globale klimakrisen og samtidig styrke Norden som region innenfor forskning og innovasjon. NVE deltok den 30. oktober i oppstartsmøte for SVALI i København

SVALI står for ”Stability and Variations of Arctic Land Ice” og senterets strategisk fokus er på klimaendringer og isbreer. SVALI er et av tre sentre i programmet ”Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren”. Flere aktører innen glasiologi i Norge er med, samt grupper fra Danmark, Finland, Sverige, Grønland og Island. 

– NVE bidrar på tre områder: (a) observasjoner av historiske og pågående endringer, (b) bedre forståelse av de fysiske prosessene under breene og (c) bedre modellering og prediksjon av fremtidsutviklingen. Det er sentralt å forstå de fysiske prosessen knyttet til isbevegelse og hydrologi bedre. Dette er nødvendig for å redusere usikkerhet i vår evne til å forutsi fremtidsutviklingen til våre isbreer og Grønlands innlandsis, sier seksjonssjef Rune Engeset.

IPCC rangerte (i sin siste rapport i 2007) usikkerhet om subglasiale prosesser og isbevegelse som de mest alvorlige hindringene for å kunne lage pålitelige klimaframskrivinger og dermed tallfeste effektene på blant annet havnivåstigning. NVE er i en unik posisjon for å bidra her, med lange gode måleserier, verdens eneste laboratorium med adgang til undersiden av en bre (Svartisen subglasiale laboratorium) og god modelleringskompetanse.
SVALI senteret har nå fått støtte for fem år.

– Etableringen av senteret vil bety svært mye for å få til fokusert forskningen på sentrale forskningsspørsmål for Norden hvor forskere, PhD/MSc-programmer og forvaltning/industri vil ha et mye tettere samarbeid enn noen gang tidligere.

SVALI møtet ble arrangert i etterkant det årlige møte i den nordiske grenen av International Glaciological Society, hvor over 120 forskere og studenter deltok. Neste år arrangerer NVE dette møtet i Oslo.