Forslag til endring av beredskapsreglene i energiloven

Olje- og energidepartementet sender i dag på høring et utkast til endringer av energiloven kapittel 9 om beredskap i kraftforsyningen.

0

– En effektiv beredskap er nødvendig for å ivareta samfunnets økende behov for stabil og kvalitetsmessig god energiforsyning. Forutsetningene og utfordringene for beredskapsarbeidet i norsk kraftforsyning har endret seg vesentlig siden energiloven ble vedtatt. Beredskapsreglene i energiloven bør nå endres slik at vi sikrer en effektiv kriseberedskap i alle ekstraordinære situasjoner som kan true kraftforsyningen, sier Terje Riis-Johansen.

Det har i lengre tid pågått et arbeid med sikte på oppdatering og modernisering av eksisterende lovverk og forskrifter innen kraftforsyningsberedskap. Gjeldende bestemmelser om beredskap i energiloven er preget av å være innrettet mot krigsskade og annen fysisk skade på kraftforsyningsanlegg. Beredskapsarbeidet vil i fremtiden i større grad være knyttet til muligheter for større miljø- og naturkatastrofer, storulykker og terroranslag. Forventede klimaendringer kan gi nye utfordringer for beredskapen i kraftforsyningen. I tillegg kommer sårbarhet for brudd i IKT-avhengige tjenester og risiko knyttet til omfattende hærverk og sabotasje.

Endringsforslaget bringer loven i samsvar med det nye trusselbildet og styrker det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære hendelser i fredstid. I tillegg foreslås det bestemmelser som skal sikre fortsatt levering av elektrisk energi og fjernvarme til forbrukerne i en overgangsperiode i tilfelle konkurs eller gjeldsforhandling i et nettselskap eller fjernvarmeselskap.

Tiltak og virkemidler for å håndtere den løpende kraftsituasjonen er allerede på plass i andre deler av lovverket.

Høringsinstansene bes om å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet innen 21. februar 2011.

Lenke til høringsutkastet finnes her
 

 

DEL
Forrige artikkelSøknadsfrist: Snarest
Neste artikkelByggestart i dag