Over 1000 nye studentboliger

Kunnskapsdepartementet har fordelt midler til bygging av 1054 nye studentboliger for 2011. Det tilsvarer om lag 235 millioner kroner. Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til byggingen av 5278 studentboliger.

0

– Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi. Med årets tildeling viderefører vi den store satsingen på studentboligbygging og understreker regjeringens politikk om at alle skal ha en lik rett til utdanning, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. – Tilbud om studentboliger er viktig for studentvelferden.

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2011 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Flere av studentsamskipnadene har fått innvilget hele søknaden sin ved årets fordeling. Samtidig er det fortsatt et betydelig behov for flere studentboliger. Det er for 2011 også gitt midler til rehabilitering.

Antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet er også vektlagt ved fordelingen.

Tilsagn om tilskudd til 53 av hybelenhetene ble tildelt Studentsamskipnaden i Vestfold allerede i oktober 2010 i forbindelse med etablering av politiutdannelse i Larvik.

Departementet legger til grunn at alle studentsamskipnadene skal ha et tilfredsstillende tilbud av studentboliger for studenter med nedsatt funksjonsevne.

I 2011 er tilsagn til studentboligprosjekter fordelt på følgende måte:

Studentsamskipnad

Antall tilsagn innvilget

Ås

50

Nord- Trøndelag

50

Sunnmøre

51

Sogn og Fjordane

35

Oslo

143

Bergen

165

Stavanger

88

Trondheim

90

Vestfold

153

Østfold

47

Romsdal og Nordmøre

100

Agder

82