NVE med rapport om energistatus i Norge

Energistatus 2010: NVE har nå utgitt en rapport som gir en helhetlig presentasjon av statistikk og fakta om det norske energisystemet.

0

Termisk kraftproduksjon (varmekraftproduksjon) har hittil utgjort i underkant av en prosent av elektrisitetsproduksjonen i Norge. I 2009 økte andelen til 3,5 prosent fordi bl.a. gasskraftverket på Kårstø var i drift store deler av året, står det i rapporten.

I 2007 ble gasskraftverket på Kårstø og energianlegget til Snøhvit satt i drift. Energiverk Mongstad er satt i drift i november 2010. Anlegget vil produsere på halv kapasitet inntil videre. Samlet er det installert om lag 900 MW termisk kraftproduksjon og ytterligere 280 MW under bygging. I tillegg kommer Statnetts to reservekraftverk
med samlet ytelse på 300 MW som er ett av virkemidlene for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner. Figur 2.6 viser produksjon fra varmekraftverk for perioden 1980 til 2009.

Ved termisk kraftproduksjon kan man også utnytte varmeenergien, for eksempel som fjernvarme, og det kalles da gjerne kombinert kraftvarme (eng.: combined heat and power – CHP). På Svalbard er all kraftproduksjon termisk. Her produseres det årlig om lag 70-80 GWh elektrisitet basert på diesel og kull. Overskuddsvarme fra elektrisitetsproduksjonen leveres til fjernvarmeanlegget i Longyearbyen, skriver NVE.

Varmekraftstasjonene i Norge har gjennomgående hatt liten installert ytelse, og er som oftest lokalisert til, og eid av, større industribedrifter som selv har behov for elektrisiteten som produseres. Energiressursene som benyttes til kraftproduksjonen i de termiske kraftanleggene er blant annet kommunalt avfall, industriavfall, spillvarme med høy temperatur, olje, naturgass og kull.

Varmeproduksjon til energiformål produseres i kraftvarmeverk, forbrenningsanlegg for fjernvarme og i industrien. Varmen kan benyttes til å dekke oppvarmingsbehov for rom og vann, tørkeprosesser m.m. Har man ikke avsetningsmuligheter, går varmen til spille og resultatet er spillvarme.

I 2009 ble det produsert 4 276 GWh varme i norske fjernvarmeanlegg. Av dette ble 102 GWh levert til produksjon av elektrisitet, mens 532 GWh ble tapt og måtte avkjøles mot omgivelsene (spillvarme). Netto levert forbruker var 3 642 GWh.

Last ned Energistatus på NVE sine heimesider.