Kartellsatsing gir resultater

Konkurransetilsynet har intensivert kontrollene og etterforsker nå flere store saker parallelt. Flere selskaper har selv varslet om at de kan være involvert i ulovlig samarbeid.

0

Dette kommer frem i Konkurransetilsynets årsmelding for 2010, som ble lagt frem i dag.

Flere bevissikringer
Avdekking av ulovlig pris- og anbudssamarbeid har høyeste prioritet. Konkurransetilsynet har arbeidet systematisk over flere år med å styrke etterforskningsarbeidet og sette kampen mot konkurransekriminalitet på dagsorden.

I 2010 gjennomførte Konkurransetilsynet bevissikringer i fire saker, på hele 19 steder – langt flere enn i årene før. I tillegg er det tatt opp til sammen 32 formelle forklaringer i seks ulike saker.

Flere som varsler
Kartellvirksomhet kan straffes med høye bøter, men det første selskapet som bryter ut og varsler Konkurransetilsynet, kan gå fri. Frem til 2009 var ordningen lite brukt, men i 2010 mottok Konkurransetilsynet hele seks søknader om lempning etter denne regelen. Flere av sakene som i dag er under aktiv etterforskning, er resultat av slike lempningssøknader.

Prissamarbeid, anbudssamarbeid og markedsdeling er eksempler på kartellvirksomhet som har store skadevirkninger for samfunnet. Konsekvensen kan blant annet være kraftig overprising og færre valgmuligheter for kundene. Avsløring og bekjempelse av slike lovbrudd er Konkurransetilsynets fremste oppgave. I 2010 gikk over 70 prosent av tilsynets samlede saksbehandlingsressurser til arbeidet med å følge opp mulige brudd på konkurranseloven.

Saker i rettsapparatet
I tillegg til flere saker under aktiv etterforskning, ble 2010 preget av at domstolene har behandlet tre saker der tilsynet tidligere har gjort vedtak om gebyr for brudd på konkurranseloven. Sakene gjaldt henholdsvis Tine, Norges Turbileierforbund og de to entrerprenørene Gran og Ekran og Grunnarbeid. Konkurransetilsynet fikk medhold i alle sakene. Sakene er anket til høyere rettsinstans.