Nye regler om sykmeldte

Tidlig innsats og tettere oppfølging skal få sykefraværet ned. Derfor strammer folketrygdloven inn på fristene i oppfølgingen av sykmeldte fra 1. juli i år.

0

•Oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker innen 4 uker (6 uker tidligere)
•Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til sykemelder innen 4 uker, og til NAV innen 9 uker med opplysninger om dialogmøte 1 er avholdt
•Dialogmøte 1 skal avholdes i regi av arbeidsgiver innen 7 uker (12 uker tidligere). Dialogmøte skal avholdes for alle sykmeldte, også medarbeidere med graderte sykmeldinger
•Dialogmøte 2 skal avholdes i regi av NAV innen 26 uker (eller tidligere ved behov dersom f.eks arbeidsgiver ønsker)
•Dialogmøte 3 kan avholdes i regi av NAV (etter krav fra arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV eller sykmelder)

Graderte sykemelding skal tas i bruk når det er mulig. Aktiv sykemelding oppheves.
Delvis jobb kan være helsefremmende, og passivitet forlenge sykdom. Det er derfor et mål at flere skal få gradert sykmelding. Sykefraværet kan reduseres gjennom bedre forebygging, tilrettelegging, aktivitet og oppfølging.

For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, må arbeidsgiver tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte så langt det er mulig, og arbeidstaker må bidra til medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten.

Nye sanksjoner mot arbeidsgivere som ikke følger opp sykefraværsarbeidet
Dersom arbeidsgiver ikke utarbeider oppfølgingsplan innenfor fristene kan NAV ilegge et gebyr på kr 5 000 kroner i hvert enkelte tilfelle.

Dersom arbeidsgiver ikke avholder dialogmøte 1 eller deltar i dialogmøte 2 kan arbeidsgiver ilegges et nytt gebyr på kr 5 000 i hvert enkelt tilfelle.

Sanksjoner mot sykmelder og arbeidstaker
Samtidig er det vedtatt skjerpende sanksjoner overfor sykmelder som ikke oppfyller sine plikter. Arbeidstaker plikter også å medvirke. I folketrygdloven § 8-8 er det presisert at arbeidstaker har plikt til å medvirke til utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplaner. Arbeidstaker plikter også å delta i dialogmøter. En arbeidstaker som ikke oppfyller sine plikter kan tape retten til sykepenger.

I forarbeidene til loven har departementet uttalt følgende om arbeidstakers medvirkningsplikt: ”Etter ordlyden i folketrygdloven § 8-8 første ledd innebærer medvirkningsplikten at den sykmeldte må gi opplysninger om egen funksjonsevne. Den sykmeldte må bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og for å utprøve funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.”

Myndighetenes forpliktelser
Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen, verken for arbeidstakere eller for arbeidsgivere i avtaleperioden, med mindre partene er enige om dette.

Sykefraværsarbeidet er lønnsomt
Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet og systematisk samarbeid over lengre tid. Alle bedrifter bør fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet.

Lavere sykefravær styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet, og er lønnsomt for bedriftene. Derfor jobber bedriftene og partene i arbeidslivet hardt for å forebygge og redusere sykefraværet.

Kilde:NHO