Program for utredning av vindkraft til havs vedtatt

Olje- og energidepartementet har i dag vedtatt et program for å utrede vindkraft til havs.

0

Formålet med utredningene er å øke kunnskapen om hvilke arealer som kan være egnet for utbygging av havvind, og samtidig akseptable ut fra hensynet til miljø og andre areal- og næringsinteresser.

– Dette er et viktig skritt på veien mot en framtidig utbygging av havvind, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i Olje- og energidepartementet.

Dagens vedtak bygger på rapporten ”Havvind – forslag til utredningsområder”, utarbeidet av en direktoratsgruppe bestående av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktorat for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Kystverket. Departementet slår fast at alle de 15 områdene som direktoratsgruppen utpekte i rapporten skal utredes videre.

– Foreløpig er det ingen entydige konklusjoner om hvilke områder som er best ut fra hensynet til miljø- og arealbruksinteresser eller andre mulige interessekonflikter. Vi mener derfor at alle de 15 områdene bør utredes ytterligere før man gjør en prioritering av hvilke områder som åpnes for søknader, sier Vigdenes.

NVE har fått i oppdrag å koordinere utredningene. Direktorat for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Kystverket vil delta i en referansegruppe.

Det skal som del av utredningene legges til rette for innspill fra og dialog med relevante lokale og regionale myndigheter og nærings- og interessegrupper. Det tas sikte på å ferdigstille utredningene i første halvår 2012.

GI DIN KOMMENTAR HER: