EFTAs overvåkningsorgan godkjenner notifiseringen av energifondet

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) meddelte i dag at det godkjenner notifiseringen av det norske Energifondet. Energifondet danner grunnlag for utdelingene fra Enova SF, og dagens godkjennelse innebærer sikkerhet for nye 5 år med utdelinger til prosjekter som fremmer fornybar energi.

0

Arntzen de Besche har bistått Enova i notifiseringsprosessen.

Energifondets midler kommer fra overføringer på statsbudsjettet og et påslag på nettariffen på 1 øre per kWh, som skal brukes til en omlegging til mer miljøvennlig energibruk og energiproduksjon blant annet i kommersielle foretak. Energifondet faller således inn under EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte, og må notifiseres til ESA og godkjennes før eventuell tildeling av støtte.

Ordningen som i dag er godkjent vil avløse den eksisterende godkjennelsen av Energifondet fra 2006, og vil gjelde frem til 2016.

Regelverket om offentlig støtte krever ikke bare at Energifondet som sådan er godkjent, men også at enkelte større tildelinger av midler underlegges notifisering og ESAs godkjentstempel før det kan utdeles støtte. Dette gjelder blant annet en rekke vindkraftprosjekter som alle har blitt godkjent av ESA i løpet av de siste seks månedene, og som samlet innebærer utbetaling av støtte på over 1,7 milliarder kroner.

Arntzen de Besche er fast juridisk rådgiver for Enova, og bistår det statlige foretaket i en rekke notifiseringsprosesser til ESA, herunder prosessen med å få godkjent Energifondet og utdelinger til vindkraftprosjektene.