Entra med positiv utvikling i 3. kvartal

Stabil utvikling i leieinntekter og reduserte driftskostnader ga Entra Eiendom et driftsresultat på 264,9 millioner kroner i tredje kvartal 2011, opp fra 252,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av selskapets eiendomsportefølje 22,8 milliarder kroner.

0

Entra Eiendoms leieinntekter utgjorde 361,6 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 351,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet endte på 264,9 millioner kroner mot 252,4 millioner kroner året før. Netto ordinære finanskostnader økte til 130,7 millioner kroner i perioden (121,6). Kombinert med et negativt resultatbidrag fra tilknyttede selskapet på 6,2 millioner kroner (3,9), ga dette en nedgang i forvaltningsresultatet til 128 millioner kroner i perioden (134,6).

 

Høy markedsverdi
– Til tross for uro i finansmarkedene har Entra en stabil god utvikling, og vekst i driftsresultat og kontantstrøm fra driften. Markedsverdien av vår portefølje er også stabil, og vi har inngått nye spennende leiekontrakter, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Fallende markedsrenter hadde betydelig negativ påvirkning på markedsverdien av finansielle instrumenter i perioden, og resultat før skatt viste et underskudd på 199,6 millioner kroner i tredje kvartal, mot et overskudd på 283 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

Høy utleiegrad
Ved utgangen av tredje kvartal har selskapet en gjennomsnittlig utleiegrad på 95,5 prosent, som er uendret fra samme tid i fjor. Vektet gjenværende leietid for selskapets leiekontrakter er 10,1 år, svakt opp fra 9,9 år ved utgangen av tredje kvartal 2010.

I kvartalet inngikk Entra nye kontrakter på til sammen 18.636 kvadratmeter. Den største enkeltkontrakten er avtalen med Bærum Kommune om nytt Kunnskapssenter i Sandvika på 10.500 kvadratmeter. Videre ble det i perioden reforhandlet leieavtaler for til sammen 13.637 kvadratmeter, hvorav den største er med Skoleetaten i Kristiansand for Kongsgård Alle i Kristiansand på 12.174 kvadratmeter.

 

Utsiktene fremover
Den store usikkerheten i internasjonal økonomi vil kunne påvirke norsk økonomi og dempe veksten i etterspørselen etter kontorlokaler. Det forventes imidlertid at kontorledigheten vil være uendret inn i 2012, og leieprisene for moderne lokaler med sentral beliggenhet forventes å stige svakt.

Prognosene for aktiviteten i transaksjons­markedet er imidlertid justert ned, og det forventes moderat aktivitet fremover. Sikre og lange leiekontrakter vil trolig tillegges økt vekt i beslutningsprosessene, og det ventes små endringer i yieldnivået.

De store svingningene i internasjonale finansmarkeder preger også det norske rente- og kredittmarkedet. Entra har en sterk posisjon i kreditt­markedene og forventer fortsatt å kunne dra nytte av relativt gunstige lånebetingelser.

9. juni i år vedtok Stortinget å gi regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i Entra Eiendom ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet. Før et eventuelt nedsalg og/eller børsnotering vil regjeringen vurdere om enkelte spesialbygg i Entras portefølje bør overtas av Statsbygg på kommersielle vilkår.