Hver tredje bedrift utsettes for økonomisk kriminalitet

Omfanget av økonomisk kriminalitet i Norge er like stort som i andre land. Ingen land eller bransjer er skjermet, og nå er også datakrim allestedsnærværende. Det viser en rapport fra PwC som offentliggjøres i dag.

0

Nesten 4000 virksomheter fra 78 land er spurt om økonomisk kriminalitet, snaut 70 av disse virksomhetene fra Norge, i rapporten Global Economic Crime Survey 2011. I de seks målingene som er gjort annet hvert år fra 2001 har 20-40 prosent av norske virksomheter oppgitt at de har blitt utsatt for økonomisk kriminalitet det siste året. I år er det snaut 30 prosent som sier dette.

– Det er sannsynlig at næringslivet i Norge utsettes for like mye kriminalitet som gjennomsnittet i resten av verden, som i år er på 34 prosent, sier Helge Kvamme, partner og nasjonal leder for gransking i PwC.

Underslag og utroskap vanligst
Virksomhetene utsettes for mange typer økonomisk kriminalitet. Underslag og utroskap er den vanligste typen: Blant dem som har vært utsatt for økonomisk kriminalitet, har 6 av 10 norske bedrifter oppdaget underslag og/eller utroskap mot 7 av 10 globalt. Hvitvasking oppgis av annenhver bedrift, regnskapsjuks og cyberkriminalitet av hver fjerde og korrupsjon av hver sjette.

– Et interessant funn fra undersøkelsen, som vi har sett tendenser til tidligere, er at virksomhetene som har opplevd hendelser, melder om mange. 4 av 10 hadde erfart fra en til ti saker og flere rapporterer mellom 100 og 1000 hendelser. Dette er over gjennomsnittet globalt, sier Kvamme.

Kostbar kriminalitet
Økonomisk kriminalitet koster. Blant bedriftene som er blitt utsatt, sier hver femte at en totale kostnaden har vært over 30 millioner kroner. Dette er imidlertid kun den direkte kostnaden. De indirekte kostnadene – ofte knyttet til omdømme – har sannsynligvis gått opp de i løpet av de siste ti årene.

– De indirekte konsekvensene kan fort få større negative fortegn enn de direkte kostnadene gjennom kundeflukt, problemer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, redusert interesse for bedriftens aksjer fra investorer, mindre fleksibilitet fra banken og hyppigere kontroller fra myndighetene, sier Kvamme.

Økende datakriminalitet
I årets undersøkelse er det stilt oppfølgningsspørsmål knyttet til cyberkriminalitet, forstått som datainnbrudd, dataangrep for å sette viktige mål og aktiviteter ut av funksjon, samt forfalsking og salg av kredittkortnumre og personopplysninger/identiteter. I Norge forekommer cyberkriminalitet like ofte som regnskapssvindel.

Cyberkriminalitet vil øke, skal vi tro respondentene. Nesten 40 prosent av virksomhetene sier det er sannsynlig at det vil skje hendelser av typen cyberkriminalitet i løpet av de neste 12 månedene. Norske og internasjonale virksomheter peker spesielt på Hong Kong/Kina og Russland som opphavsland for cyberkriminalitet.