Alfa Laval går fra to til tre selgende divisjoner

Alfa Laval konsernet – verdensledende innen varmeoverføring, separering og flowhåndtering – omorganiserer virksomheten og etablerer en ny selgende divisjon – Marine & Diesel divisjonen.

0

I den nye strukturen kombineres Alfa Lavals og Aalborg Industries virksomheter på området, med målet å fordype nærværet og konkurransekraften. På denne måten styrkes selskapets sterke posisjoner ytterligere. Peter Leifland er utpekt til sjef for den nye divisjonen.

– Den nye divisjonen har et bredt utbud av produkter med sterke markedsposisjoner, sier Peter Leifland. – Dessuten bidrar den tiltagende sjøbårne handelen til å skape en solid base for fortsatt vekst.

Samtidig er virksomheten innen divisjonen variert og lite avhengig av verftenes kontrahering til rederi- og offshorenæringen. Mer enn en tredel av divisjonens ordreinngang relateres til ettermarkedsforretninger, og drøyt 10 prosent forbindes med markedet for landbasert dieselkraft.

Dessuten utgjør de miljømessige løsningene en voksende andel. Men bør dessuten notere seg at våre miljøprodukter ikke er avhengig av nybyggnasjonens utvikling. Det finnes til og med store muligheter når det gjelder ettermontering på eksisterende fartøy, understreker Peter Leifland.

Den nye strukturen kommer til å speiles i den offentlige finansielle rapporteringen fra og med første kvartal 2012.

Alfa Lavals selgende divisjoner omfatter dermed Equipment, Process Technology samt Marine & Diesel. Samtlige deler av nysalget mot det marine markedet og markedet for dieselkraft løftes ut av Equipment Divisjonen. Det samme gjelder de deler av ettermarkedet som relaterer direkte til disse markedene. Aalborgs virksomhet innen industrielle dampkjeler i Brasil plasseres i Process Technology Divisjonen.