– Frontfaget fortsatt riktig modell

Regjeringens kontaktutvalg

0

NHOs adm. direktør John G. Bernander var godt fornøyd med møtet mellom arbeidslivets parter. – Det var et konstruktivt møte hvor det kom tydelig frem at det er bred enighet om å videreføre frontfagsmodellen, sa han etter møtet.

Regjeringen kom i møtet med et forslag om å sette ned et utvalg for å vurdere modellen. Partene ble invitert til å gi innspill til mandat og sammensetning av ekspertutvalget. I følge Bernander er det for NHO viktig at et slikt utvalg også vurderer følgende:
• Oljesektorens innvirkning på modellen
• Gjennomføring av lønnsoppgjørene i offentlig sektor
• Nye trekk i arbeidsmarkedet; arbeidsinnvandring og internasjonalisering.

NHO er opptatt av at partene i arbeidslivet har ansvar for lønnsdannelsen og regjeringen har ansvar for den økonomiske politikken, men at lønnsdannelsen ikke kan sees isolert fra økonomien for øvrig.

Bernander sa i møtet at frontfagsmodellen betyr at de som er utsatt for konkurranse med utlandet er de samme som må sette rammene for den lønnsutviklingen arbeidslivet ellers kan tillate seg. – Modellen skaper forståelse for at det over tid er en forbindelse mellom hva som er bedriftsøkonomisk lønnsomt og hva som er gunstig for landets økonomi, sa Bernander.

Kilde: NHO