Endringer i energilovsforskriften

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i energilovsforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2013

0

Forslag til endringer i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) ble sendt på høring 29. juni 2012, med høringsfrist 1. oktober 2012. Det kom inn 25 høringsuttalelser, som er publisert på høringssiden. Høringen er oppsummert i Rapport 68 2012 som er NVEs innstilling til OED og bakgrunn for deres vedtak.

De vesentlige endringene gjelder § 3-5 a) om plikter for konsesjonærer til å utføre drift, vedlikehold og modernisering samt § 3-5 d) om nedleggelse av anlegg. Den nye forskriften tydeliggjør hvilke faktiske krav som stilles til både planlegging og gjennomføring av vedlikehold og modernisering av anlegg. Den nye forskriften gir også klarere regler for nedleggelse og rydding av anlegg.

Det er gjort små språklige endringer sammenholdt med forslaget som ble sendt på høring. I tilegg innføres det et skille mellom distribusjonsnett og regional-/sentralnett når det gjelder utarbeidelse og oppdatering av planer. I tilegg presiseres det at normer av betydning for drift, vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg fastsatt av Standard Norge skal følges.

Last ned Rapport 68 2012.