Boligpolitikk prioriteres

Arbeiderpartiet vil ha en styrket boligbygging ifølge det nye forslaget til partiprogram. Det foreslås også at planprosessene både for infrastruktur og boligbygging skal gjennomgås og forenkles. – Dette er positive signaler, sier Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i BNL.

0

BNL har lest igjennom Aps forslag til partiprogram og merket seg at det er økt fokus på flere av byggenæringens kjerneområder.

– Boligbygging får bred omtale i forslaget til program, og det er vi fornøyd med, samtidig viser det at Arbeiderpartiet også ser sammenhengen mellom befolkningsvekst og boligbygging. Det må mange tiltak på plass for å imøtekomme denne veksten, sier Audun Lågøyr, og minner om viktigheten av at boligbyggingen og infrastrukturen ses i sammenheng.

Arbeiderpartiet tar blant annet til orde for økt brukt av BIM, 2000 nye studentboliger og at kommunene skal foreta strategiske tomtekjøp. Husbanken skal også styrkes, flere skal få startlån og boligbygging skal prioriteres høyere i byene.

– BNL er positive til disse tiltakene. Det må et kraftløft til, for å få på plass ikke bare nok boliger, men nok boliger på riktige sted. BNL mener imidlertid at 2000 studentboliger er i det knappeste laget. Ifølge våre beregninger bør det bygges minst 3000 studentboliger for skape balanse i boligmarkedet, sier Lågøyr.

I programmet står det også at partiet ønsker at staten skal tilby støtteordninger for å stimulere til effektiv utnyttelse av energi i offentlige og private bygg og husholdninger.

– Her mener vi at Arbeiderpartiets programforslag må bli mer konkret. Vi forventer at Enova får midler og handlingsrom til å utvikle incentivordninger rettet mot husholdningene til energieffektivisering av eksisterende bygg, sier Lågøyr.

Jernbaneutbygging av  intercity-triangelet og av bane i og rundt de andre store byområder der jernbanetransporten kan dekke en stor del av økningen i transportbehovet er foreslått prioritert. Samtidig som veksten i persontrafikk i de største byområdene skal tas med buss, bane, tog, sykkel og gange. Lågøyr mener at særlig utbygging av tog og bane vil være avgjørende for å løse det stadig økende trafikkpresset rundt de store byene.

I utkastet til nytt partiprogram foreslås det at opplæringen i fellesfag på de yrkesfaglige studieretningene skal yrkes- og praksisrettes.

–Dette er i tråd med våre anbefalinger. Elevene må tidlig starte vekslingen mellom skole og bedrift. Det vil bidra til økt motivasjon og øke sannsynligheten for at elevene vil fullføre. avslutter Lågøyr.

Kilde:bnl.no