Det kan være hardt å starte eget. Regjeringen mener at beste selskapsform er norsk aksjeselskap. Illustrasjonsfoto.

Regjeringen ønsker aksjeselskap og ikke NUF

Dersom du vil starte eget

0

I statsbudsjett for 2013 foreslo regjeringen å innføre skattefri omdanning av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. 24. juni fastsatte Finansdepartementet forskriftsendringer som gjennomfører endringen.

Formålet med endringen er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Tidligere medførte avvikling av NUF med overføring av hele virksomheten til et nyregistrert norsk aksjeselskap realisasjonsbeskatning for både selskapet og for dets norske aksjonærer, med mindre omdanning ble gjort gjennom en fusjon hvilket for en del ville være komplisert og krevende.

Dersom man ønsker å gjennomføre omdanningen i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli.

Endringen går inn i rekken av forenklinger som legger til rette for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge.

Nye norske regler, som fravalg av revisjon og lavere krav til aksjekapital, har gjort det mer attraktivt å starte norsk aksjeselskap. Dette har blant annet ført til en betydelig reduksjon i antall NUF.