Upålitelig vann: Norske vannverk er teknisk gode på renseprosess, men etterpå svikter det stort.

Mattilsynet slakter norske vannverks sikkerhet

81 % av de reviderte vannverkene hadde brudd på krav som skal sikre trygt vann. 20 % hadde mangelfull kjennskap til varslings- og rapporteringsplikten. Dette er bekymringverdig ifølge Mattilsynet

0

Mattilsynet gjennomførte i 2012 et prosjekt med tilsyn på hvordan vannverkseiere sikrer at de har et ledningsnett som leverer trygt drikkevann til mottakere, og om de har god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet.
 
Forurensning og svikt i beredskap
Det er flest funn knyttet til mangelfulle rutiner for å hindre forurenset vann å komme inn i drikkevannsledningen. 70 % av vannverkene hadde avvik på minst ett av tre kravpunkter som omfattet dette. Avvikene kan medføre at vannet blir tilført forurensing under transport fram til mottaker, som kan gi helsemessig risiko. Det er bekymringsfullt at slike avvik forekommer så ofte, ifølge Mattilsynet.
På 47 % av vannverkene ble det funnet brudd på kravet om beredskap. Det var flest avvik i forhold til å øve personell, men også mangler i forhold til å ha en oppdatert og risikovurdert beredskapsplan. God beredskap er en viktig del av samfunnssikkerheten.
 
Dårlig internkontroll
37 % av vannverkene fikk avvik på kravet om internkontroll, som viser at mange vannverk har for lav forståelse av viktigheten med en fungerende internkontroll. Mange vannverk har fokus på tekniske forhold, og i mindre grad fokus på andre forhold som er helsemessig viktig. 30 % av vannverkene fikk avvik for mangler i prøvetakingsplanene sine. Hovedankepunktene er at planene ikke revideres jevnlig eller at de i liten grad er basert på risiko for forurensning i ledningsnettet. Det gjør at man går glipp av nyttig kunnskap om kvaliteten i den delen av ledningsnettet som vannverket selv er mest usikker på. Det kan føre til at det ikke blir avdekket at forurenset drikkevann kan nå mottaker.
 
Så var det ledningene…
Det er gjennomført revisjon av ledningsnettet på 491 vannverk. Vannverkene er valgt ut etter størrelse. Disse vannverkene leverer drikkevann til minst 3,88 millioner fastboende personer, det utgjør 77 % av Norges befolkning. Tilsynsperioden var hele 2012. Resultatene viser status på vannverkene på det tidspunktet da revisjonen ble gjennomført.
Revisjonene avdekket at 22 % av vannverkene hadde avvik knyttet til ledningsnettets utforming og tilstand. De fleste av disse var knyttet til mangler ved planer for vedlikehold og fornying av ledningsnett, og avvik knyttet til manglende kartlegging av tilstanden til ledningsnettet. Dette kan føre til at utbedringer av ledningsnettet gjøres på feil sted og ikke der det har størst betydning for å få et ledningsnett som kan levere trygt drikkevann.
 
Forbruker

De fleste vannverkene hadde rutiner for å varsle mottaker, men 17 % av vannverkene hadde mangelfulle varslingsrutiner. Det kan føre til at abonnentene ikke får informasjon om fare for endret vannkvalitet i tide. Det er viktig for abonnenten å få beskjed dersom vannet ikke holder forskriftsmessige krav, spesielt når det er fare for at vannet er helsemessig utrygt. Vannverkene har også varslings- og rapporteringsplikt til myndighetene. 20 % av vannverkene hadde mangelfull eller ingen kjennskap til denne plikten.
Vannverkene har mye teknisk kompetanse. Kompetanse omkring hygienisk drift, forståelse av risikokartlegging, beredskapsplaner og internkontrollens betydning er imidlertid mangelfull hos mange vannverk.
 
Ikke fornøyd
Mattilsynet konkkluderer med at det ikke er tilfredsstillende at det på 81 % av de reviderte vannverkene ble påvist brudd på krav i regelverket, krav som er satt for å sikre helsemessig trygt vann under alle forhold. Selv om det i hovedsak er trygt å drikke vann som er tappet fra krana i Norge, viser resultatene at mange vannverk har utfordringer med å sikre hygienisk drift av ledningsnettet. Resultatene tyder på at de største vannverkene har større grad av kontroll og dermed mindre fare for hendelser på ledningsnettet som kan føre til helsemessig utrygt vann, sammenliknet med alle de reviderte vannverkene under ett. Vannverkene har ansvar for å forbedre vesentlige rutiner knyttet til drift av ledningsnettet. Mattilsynet følger opp at vannverkene utbedrer de regelverksbruddene som ble funnet. link til rapporten