RENT: Det kreves mye vann i kyllingslakting.(Illustrasjonsbilde)

Viktig avtale om vann og avløp

Eidsberg kommune har inngått avtale om levering av vann og avløp til Norturas nye fjørfeslakteri og videreforedlingsanlegg på Hærland. Kommunen skal investere mer enn 200 mill i forbindelse med utbyggingen.

0

Nortura flytter neste år sitt kyllingslakteri fra Rakkestad til Hærland, på samme sted som eksisterende foredling i dag befinner seg, og samler dermed det hele i et nytt stort anlegg.  
Det foregår en stor utbygging oppgradering av anlegget, og det hele skal være klart i neste år. For å sikre leveranse av vann til produksjonen og rensing av avløp har Nortura tegnet en avtale med Eidsberg kommune om vann- og avløpstjenester.
 
Stort anlegg
I dag slaktes alt fjærkre i Østfold på Rakkestad og dette må fraktes til Hærland for videre foredling. Dette blir det slutt på når Norturas nye komplette anlegg trer i drift i 2014. Anlegget blir landets mest moderne, og vil kunne slakte og foredle kyllinger med noe få sekunders mellomrom.
Godt vann er en viktig forutsetning for produksjonen.
Vannforbruket er stipulert til ca 80-100 kubikkmeter pr time og kommunen er allerede i gang med å forberede alle tiltak som må være på plass når anlegget skal være i drift. Kommunen bidrar dermed til å sikre rask og smidig etablering, og ønsker å sørge for tilstrekkelig og pålitelig vann – samt god sluttrensing av avløpsvannet. Blant annet må det bygges nye avløpsledninger og oppgraderinger forøvrig.

Garantivolum
– Detaljer om hva vi gjør rent teknisk er ikke helt avklart foreløpig. Vi skal sørge for at bedriften får nok vann av god kvalitet og vil sørge for av avløpsvannet kan transporteres til vårt renseanlegg og renses forskriftsmessig før det går til resipient. Det er antatt behov for investeringer på mellom 200 og 300 mill. fra vår side, sier Tore Ånesland, som er virksomhetsleder for miljø og kommunalteknikk ved Eidsberg kommune.
Nortura skal rense avløpsvannet selv etter de kravene som kommunen stiller til påslipp på kommunal kloakkledning.
I avtalen forplikter kommunen seg å sørge for å utvikle nødvendig infrastruktur som skal til for å sikre nok vann, samt å etablere kapasitet til å behandle avløpsvannet i henhold til lover og forskrifter.
Nortura på sin side forplikter seg til å kjøpe et minste garanterte vannvolum pr år, som fra 2015 vil ligge på omkring 400 000 kubikkmeter.