Vil forhindre kommuner fra å drive kryssubsidiering av tjenester

Miljødirektoratet vil endre reglene slik at kommunene må skille på økonomien mellom konkurranseutsatt næringsavfall og husholdningsavfall fra egne innbyggere, hvor finansieringen skjer over avfallsgebyr.

0
Miljødirektoratet har erfart at enkelte kommuner kan ha ulik tolkning av dagens regelverk, og mener det er sannsynlig at det i noen tilfeller kan ha medført at avfallsgebyret som husholdningene betaler, også har vært brukt til å dekke kostnader for behandling av næringsavfall.
– Vi foreslår en presisering av regelverket, slik at vi sikrer at reglene praktiseres riktig. Da unngår vi at avfallsgebyret brukes til å dekke kostnader ved håndtering av næringsavfall, såkalt ulovlig kryss-subsidiering, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet, som nå forslaget om en forskriftsendring til Miljøverndepartementet. Vedlagt forslaget er også en vurdering av de konsekvenser en slik endring kan gi og en revidert utgave av Veileder om fastsettelse av kommunale avfallsgebyr, som vil bli en veileder til forskriften.

Monopol og plikt

Kommunen har plikt til å håndtere husholdningsavfallet fra innbyggerne sine, og utgiftene dekkes over avfallsgebyret til husholdningene. Alle kommuner har monopol på håndteringen av husholdningsavfall, men kan i tillegg velge å håndtere næringsavfall – hvor de konkurrerer på lik linje med andre aktører.
I dag gir ikke forurensningsloven detaljerte føringer for hvordan kostnader som er felles for avfall fra husholdninger og næring, skal fordeles, for eksempel hvordan en skal fordele kostnadene til behandlingsanlegg, eller driftsutgifter som betjener både håndteringen av husholdnings- og næringsavfall.
Miljødirektoratet foreslår å ta inn et nytt kapittel i avfallsforskriften som presiserer reglene for hva som skal dekkes over det kommunale avfallsgebyret for husholdningene. Forskriftsendringen tydeliggjør krav om separat regnskap og gir føringer for fordeling av kostnadene ved behandling av både husholdnings- og næringsavfall.

Konkurranse på like vilkår

Kostnadene ved næringsavfallet skal ikke dekkes eller subsidieres av inntektene fra husholdningsgebyret. Det skal sikre prinsippet om at forurenser, som i dette tilfellet er den som leverer fra seg avfallet, skal dekke kostnadene fullt ut. Norge og Europa har dessuten et viktig prinsipp om at konkurranse skal skje på like vilkår. EØS-avtalen innebærer at det ikke er lov å bruke offentlige penger til støtte av næringsaktivitet dersom den er konkurransevridende.
Det nye kapittelet i avfallsforskriften presiserer dagens eksisterende regelverk.
– Forskriftsendringen vil ikke få store konsekvenser for kommuner som allerede praktiserer regelverket i tråd med intensjonene om at forurenser skal betale. For andre som ikke har praktisert regelverket korrekt, kan forskriften få økonomiske konsekvenser, sier Marit Kjeldby.
Dersom behandlingen av næringsavfall tidligere er blitt subsidiert av gebyret fra husholdningene, vil denne behandlingen nå bli dyrere. Resultatet kan fort bli tap av kontrakter for behandling av næringsavfall.