UNDER ELVEN: Øvre del av den store avløpsledningen er gravd ned i elveleiet i Akerselva, her vist med rød markering. NB: Elven skal tilbakeføres til naturlig løp, og spuns/grusmengdene fjernes.

Midgardsormen er i rute

Et av Norgeshistoriens største VA-prosjekter blir etter alt å dømme ferdig i henhold til tidsplan. Akerselva og hovedstadens fjordbasseng vil bli renere enn på veldig mange år.

0

I Midgardsormens nedslagsfelt er en stor del av ledningsnettet felles for kloakk og overvann. Når ledningsnettet fylles opp, ledes det til overløp til elv og fjord. I perioder med langvarig og intens nedbør forurenses Akerselva og indre del av Oslofjorden av kloakk.
I juni neste år får byen en permanent løsning på dette, et miljøproblem som i mange år har hjemsøkt hovedstaden.
Midgardsormen er nemlig snart klar – i form av en ti kilometer lang undergrunns avløpsledning som heretter vil frakte kloakk og forurenset overvann fra byen til Bekkelaget renseanlegg.
Ikke bare vil Operataket fremstå hvitere i vannkanten. Byen er i full utbygging mot fjorden, der blant annet ny badestrand på Sørenga naturligvis vil stille krav til vannmiljø.
 
Sluker alt
Midgardsormen skal ved siden av å ta unna kloakken fra hovedstaden møte utfordringer med overvann som endringer i klima har skapt.
Alt går etter planene, og i slutten av juni neste år skal ormen være fullt funksjonell. Den gigantiske ledningen har på sitt største et tverrsnitt på 36 kvadratmeter, og har dessuten skikkelig magemål til å svelge unna og holde på store vannmengder i fordrøyning.
Som en underjordisk slange bukter den seg mange meter under gateplanet. 
Ledningen vil ta med seg kloakk og overløpsvann som i dag sendes til behandling hos VEAS i Røyken.
Ormen er i øvre del lagt i og langs Akerselva, øverst fra Kuba (Arkitekthøyskolen) til Vaterland, videre til Dronning Eufemias gate der en y-gren fra Jernbanetorget og Grev Wedels plass knytter seg til. Under bakken går den videre fram til Ekebergfjellets fot i Gamlebyen, der en sidegren fra Sørenga kommer til. Herfra går den i tunnel fram til Bekkelaget, der vannet må pumpes opp fra 18 meter under havet til renseanlegget.
 

FORNØYD: Jan Kopperstad ved Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten har ledet prosjektet de siste årene, og er tilfreds med fremdriften.

Renere fjord
Det har naturlig nok bydd på store utfordringer å finne egnet trasé for Midgardsormen.  
– Det har vært et utfordrende prosjekt, vi har gravd, boret og sprengt oss fram. Veldig mye har foregått under bakken. Jeg er glad for at jeg har fått være med på dette krevende og sammensatte prosjektet, og jeg er veldig tilfreds med at prosjektet er i rute, sier Jan Kopperstad ved Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten til VAnytt.
Kopperstad har ledet prosjektet de siste årene og kan fortelle at man har tatt i bruk flere metoder som til nå har vært ukjente og lite benyttet i norsk anleggsvirksomhet, kombinert med velkjent teknologi, for å komme i havn.
I perioder hvor det ikke er ledig rensekapasitet i renseanlegget og stor tilførsel av vann, vil vannet ledes over siler hvor faststoff i vannet fjernes, før vannet ledes ut til 50 m dyp i Bekkelagsbassenget. Om ikke mange år skal renseanlegget på Bekkelaget utvides, slik at den totale rensekapasiteten dobles.
I tillegg til å knytte de nye bydelene Bjørvika og Sørenga til avløpsnettet er Midgardsormen et av Oslo kommunes viktigste miljøprosjekt.
– Den vil bedre vannkvaliteten i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og i Oslofjorden generelt. Ormen vil i tillegg gi oss en enklere driftssituasjon med reduserte driftkostnader, sier Kopperstad.
Kostnadsrammen for prosjektet er ca 1,3 milliarder kroner.