FLAGGER FOR SEG SELV: Sarpsborg Kommune har ikke gjort en god jobb innen VA. Rådhuset ser derimot ut til å holde god standard.

Truer Sarpsborg kommune med grønn millionbot

MILJØBOT

0

Fylkesmannen har lenge vært lite tilfreds med blant annet Sarpsborg Kommunes sanering av avløpsnettet og skrev i sin rapport i sommer at man ser alvorlig på at Sarpsborg kommune ikke har etterkommet og lukket de påpekte avvikene ved revisjonen tilbake i 2011.
–  Med bakgrunn i dette varsler vi nå i henhold til forvaltningsloven § 16 at det vil bli innkrevd tvangsmulkt på kr. 1.000.000,-, dersom vi ikke har mottatt en redegjørelse og bekreftelse på at avvikene er rettet innen 01.01.14. Hjemmelen for bruk av tvangsmulkt er forurensningsloven § 73. Ved fastsettelse av tvangsmulktens beløp er det lagt vekt på mangelfull internkontrollstyring og uteblivelse av nødvendig fornyelse av ledningsnettet gjennom flere år, skriver Fylkesmannen i sin rapport.
 
Flere avvik – ny fem års plan
“Med bakgrunn i fremlagt internkontrolldokumentasjon og de opplysninger som ble gitt ved tilsynet, så er det fortsatt flere avvik som ikke er lukket på en tilfredsstilende måte. Dette gjelder følgende avvik:
– Mangelfull måloppnåelse av hovedplan for avløp og vannmiljø
– Kommunen har ikke etablert et energistyringssystem for avløpsanlegget
– Internkontroll for HMS knyttet til ytre miljø er mangelfull
– Virksomheten kan ikke dokumentere at det er etablert overvåking av lokale effekter av
utslippene i tilknytning til overløp”, skriver Fylkesmannen i sin rapport tidligere i år.
Kommunen ble videre bedt om å sende Fylkesmannen en rapport innen 01.07.13 med redegjørelse av status for fremdriften av arbeidet.
Sarpsborg Kommune har som tilsvar på dette lagt fram en helt ny plan for fem år, der man ser for seg å bygge nye ledninger slik at avløpsvannet går utenom bysentrum, for å holde kloakk og overvann adskilt. Dette er ikke mulig ved å følge “gamleveien” gjennom sentrum, siden den ikke skiller mellom overvann og kloakk.
 
Ikke klarlagt
Tidligere undersøkelser har konkludert med at bare ca. 30% av avløpsvannet som renses ved kommunens renseanlegg har sin opprinnelse som spillvann, dvs som sanitær-, husholdnings og industriavløp. 70% av det behandlede avløpsvannet består altså av overvann, drensvann eller infiltrert grunnvann som opprinnelig har vært rent.
Det har etter VAnytt kjenner til vært en dialog mellom Sarpsborg kommune og Fylkesmannen etter at trusselen ble iverksatt.
– Kommunen arbeider med saken og har presentert det overordnet for oss – dette følger vi opp helhetlig gjennom særskilt tilsyn når fristen for retting av avvik er ute, sier karsten Butenschøn ved overingeniør ved Miljøvernavdelingen i Østfold til VAnytt.
De skisserte nye ledningsanleggene har en samlet lengde på ca. 24,5 km, og anleggskostnadene er grovt overslagsmessig kalkulert til ca 176 millioner kroner. Investeringene skal dekkes innenfor selvkostområdet avløp.
Etter planen skal dette arbeidet starte i år.