Ingeniørselsskapet Cowi har, her med hjelp av en lokal fisker, gjennomført undersøkelser som viser at deler av sjøbunnen i Fedafjorden er fourenset av PAH og kvikksølv. Foto: Silje Nag Ulla, Cowi.

Må betale for undersøkelser av forurensning

Fedafjorden

0
Undersøkelser viser at sjøbunnen ved Indrevika er forurenset av miljøgiftene PAH og kvikksølv. Undersøkelsene har også identifisert to bedrifter som de største kildene til forurensningen. Eramet Norways smelteverk i Kvinesdal har hatt utslipp av PAH til fjorden og kvikksølv til luft, og treforedlingsbedriften Trælandsfos har hatt utslipp av kvikksølv til fjorden.

 
Forurenser må betale 
– Miljødirektoratet mener at de to bedriftene må bidra økonomisk til videre undersøkelser og risikovurderinger av forurenset sjøbunn i Fedafjorden. Dette er i tråd med prinsippet om at den som har forurenset også skal betale for undersøkelsene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Undersøkelsene koster 400 000 kroner, der Kvinesdal kommune og Miljødirektoratet bidrar med med 80 000 kroner hver.
Miljødirektoratet har nå pålagt Eramet å dekke 160 000 kroner, og Trælandsfos er pålagt å dekke 80 000 kroner. Trælandsfos har klaget på pålegget.

Samarbeid

Det er samarbeidsprosjektet Rene Listerfjorder som har gjennomført de første underslkelsene. Rene Listerfjorder er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund, Fylkesmannen i Vest-Agder og Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF)) om kartlegging og opprydding i forurensa sjøbunn i Listerregionen. Prosjektet arbeider blant annet med kartlegging av forurensing i Fedafjorden, opprydding på land og i sjøbunnen etter PCB i maling fra båthus på Naudodden, tildekking av forurensa sjøbunn på Engøy, og miljøundersøkelser i Flekkefjord
 
Fedafjorden
Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Utslippene har de siste 25 årene blitt kraftig redusert takket være mindre utslipp fra olje- og gassvirksomhet, metallurgisk industri og regulering av kvikksølv i produkter. I Fedafjorden preges miljøet fortsatt av gammel forurensning.
Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, kreftfremkallende eller kan skade arvestoff. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Aluminiumsindustrien og vedfyring er de største kildene til utslipp av PAH.

kilde: Miljødirektoratet