FORSKJELLSBEHANDLING: - Industrien får raskt varsel om stengning eller bøter. Jeg synes kommunene blir tatt i med silkehansker, sier leder for VA- og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland til VAnytt.

Miljøbøter bør vurderes oftere mot kommuner

Den rød-grønne regjeringen etterlater seg ikke bare skoler, veier og jernbane i elendig forfatning. Det norske vann og avløpssystemet er det dårligste i Norden.
Flere tar nå til orde for å bruke bøter.

0

En gigantisk ryddejobb venter den blå-blå regjeringen, etter at man har overtatt det overordnede ansvar for folkehelse og miljø, der VA-systemene spiller en avgjørende rolle.  Spørsmålet er om mer penger alene er løsningen, siden de fleste kommuner legger budsjettene og planene selv. Flere tar nå til orde for å bruke kraftigere lut.
– Industrien får raskt varsel om stengning eller bøter. Jeg synes kommunene blir tatt i med silkehansker, sier leder for VA- og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland til VAnytt.
Haugland støtter dermed desperate Miljøvernavdelinger* som ser seg nødt til å true med bøter dersom kommunen ikke viser vilje eller interesse for å begrense sine utslipp.

Norge dårligst i Norden
I følge Folkehelseinstituttet er lekkasjetapet fra det norske drikkevannsnettet på over 30 %. Tilsvarende tap i Sverige, Finland og Danmark er på henholdsvis ca. 15 pst., 16 pst. og 8 pst, noe som innebærer en betydelig forskjell i Norges disfavør.
Nasjonal statistikk viser at fornyelsestakten var 0,66 % for kommunale vannledninger og 0,48 % for kommunale avløpsledninger i 2012. (Med en fornyelsestakt på 1 % vil det ta 100 år før ledninger som legges nye i dag, står for tur til å skiftes ut.)
Gjennomsnittsalderen på vann- og avløpsledningene er hhv. 34 og 38 år, ledningsnett er ofte av ukjent alder. Det viser seg at selv nyere ledninger lagt i 1970 og -80 årene allerede kan være modne for utskifting.
– Hvorfor det ikke ikke skjer noe kan man bare spørre seg om, vi har jo penger, sier Haugland, som viser til at VA er en viktig del av infrastrukturen. En nødvendig forutsetning for et velfungerende næringsliv, folkehelse, velferd og miljø.

Sykdommer med drikkevann
Mange mennesker sliter ennå med tapt helse etter Giardia-epidemien i Bergen, men fortsatt registreres det vannbårne sykdomsutbrudd i Norge. Folkehelsa anslår at smittestoffer i drikkevannet kan være årsak til 100 000 til 300 000 sykedager årlig.
Særlig de større kommunene har startet opp prosjekter med fornyelse og rehabilitering av vann- og avløpsinfrastrukturen, men mange kommuner ligger betydelig på etterskudd i dette arbeidet. Det samlede behovet for fornyelse og rehabilitering totalt sett antas imidlertid å være 2–3 ganger så stort som det man faktisk har i dag.
– Samfunnet står overfor store utfordinger knyttet til de større mengder med overvann som skal borttransporteres og fordi nødvendig oppgradering av eksisterende infrastruktur for vannforsyning og avløps- og overvannssystemer ikke har vært prioritert, dette går ikke bare på miljøet løs, det går ut over folkehelsa, sier Haugland, som viser til at drikkevannsnett og avløpssystemer, også kalt samfunnets «arterier og vener», ligger for det meste under bakken og er derfor ikke synlige for «mannen i gata».

Verdier forvaltes dårlig
Det ligger nedgravd nesten 100.000 km kommunalt eide hovedledninger for vann og avløp i Norge. Til sammenlikning er jordens omkrets ved ekvator ca. 40.000 km.
Gjenanskaffelsesverdien for de kommunale og private ledningsnettene er i sum beregnet til omkring 940 mrd. kroner ifølge en ny rapport om investeringsbehov i vann- og avløpssektoren. Ledningsnettet er gjenstand for tæring, begroing og mekaniske belastninger, som gir forvitring og økte driftsproblemer.
– I dag er fornyelse og rehabilitering i stor grad preget av tilfeldigheter og det stadig voksende fornyelsesbehovet skyves frem i tid. Fortsetter nåværende fornyelsestakt, vil ledningene som legges i dag bli 100–200 år gamle før de skiftes ut, påpeker Haugland.
En ekstra utfordring er det at store deler av ledningsnettet fra tiden etter krigen, har dårligere standard enn det som er tilgjengelig og tilrådelig i dag. Det er gode grunner til å velge rør og utstyr av kvalitet tilpasset de lokale klimatiske forhold, vannkvalitet og forventet utskiftningstakt.