Uenighet om nødvendig hastighet i avløp

Jens Beckman i Skandinavisk Kommunalteknikk utfordrer rådgiverne i deres tolkning av NS-EN1671, som angir krav til blant annet minimum hastighet i en avløpsledning for å oppnå selvrensende effekt.

0

Bør det være ulike krav til vannhastighet for å oppnå selvrensing i en 50 mm ledning under trykk i forhold til et 100 mm tradisjonelt avløpsrør som drives ved selvfall?
Spørsmålet dreier seg om mer enn skjærekrefter og fysikk. Svaret kan få betydning for hvordan trykkavløpssystemer utformes i framtiden, og hvilke krav som bør stilles til de pumpene man skal velge. Et relevant spørsmål i en slik forbindelse er hvilke trykk/volum en pumpe må kunne levere.
– Vi har erfart at rådgiver Arild Engh hos rådgivningsfirma Pöyry tolker den gjeldende europeiske standarden slik at hastigheten må være minimum 0,7 m/sekund. Jeg tviler på at han har helt rett. Man skal være oppmerksom på de rom for variasjon som standarden inneholder, sier daglig leder i Skandinavisk Kommunal Teknikk, Jens Beckman til VAnytt.
 
Tilstopping mulig?
Det springende punkt i debatten er om strømningshastigheten er tilstrekkelig høy til at rørledningen holdes fri for uheldige sedimenter, som på sikt kan føre til gjengroing og tilstopping av rørledningen.
– Kravet om 0,7 m/s i selvfallsanlegg ble fastlagt på 60-tallet da materialtyper og driftsforhold var svært annerledes enn i dag, jeg kan vise til en amerikansk undersøkelse om trykkavløpsanlegg der det konkluderes med at hastigheter helt ned til 0,26 m/s er tilstrekkelig for å oppnå selvrens, den som vil kan ta kontakt med meg for dokumentasjon, sier Beckman, som dessuten viser til at det heller ikke er et absolutt krav om 0,7 m/s i NS-EN1671.
 
Ikke like viktig
Selv om kravet til minimum strømningshastighet i et trykkavløpsanlegg har blitt definert likt som i et konvensjonelt anlegg med selvfall, tror ikke Beckman at den samme hastigheten er nødvendig, og viser til flere undersøkelsen foretatt i både selvfallsanlegg og trykkavløpanlegg.
– Det er kjent at det kan dannes både luftlommer og propper i trykkledninger. For meg blir spørsmålet noe mer nyansert enn kun å vurdere hastighet. Skandinavisk Kommunalteknikk dimensjonerer normalt med hastighet mellom 1 og 2 m/s, men får ikke søvnløse netter om hastigheten er under 0,7 m/s fordi pumpen leverer et relativt høyt trykk og derfor klarer å fjerne eventuelle sedimenter i rørledningen sier Beckman.
Standarden(NS-EN1671) foreligger kun på engelsk, tysk og fransk og det kreves gode språkkunnskaper for å tolke standardens innhold.
Beckman har studert 5 år ved teknisk høyskole i Tyskland og sier til VAnytt at han har finlest både den engelske og tyske utgaven.
– Jeg føler seg trygg på min tolkning av standarden, som ikke stiller et absolutt krav til 0,7 m/s, sier Beckman.
Det har ikke lykke VAnytt å få en kommentar fra Arild Engh hos rådgivningsfirma Pöyry.