Tar flomtoppen, sikrer vannbalansen og holder på slammet

En bærekraftig løsning som ikke bare demper flomtoppen og sikrer vannbalansen, den holder tilbake slammet og viderefører det rene overvannet tilbake til grunnen. Slammet vil derfor ikke redusere infiltrasjonsevnen.

0

Fordrøyningsmagasiner har tradisjonelt vært brukt for å dempe flomtopper av overvann, særlig i urbane strøk. Nå har Basal videreutviklet fordrøyningsmagasinet til ikke bare å forebygge overbelastning på avløpsanleggene, men også bidrar til å opprettholde vannets naturlige kretsløp.
I områder med infiltrerbare masser bør en alltid vurdere å tilbakeføre overvannet lokalt slik at tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet minimaliseres. Basals nye fordrøyningsmagasin kan bidrar til en mer bærekraftig løsning, som både vil sikre vannbalansen og ivareta grunnvannspeilet i området gjennom infiltrasjon.

Slam og forurensning bør stanses
Overvann inneholder ofte slam og andre uønskede partikler. Fra trafikkerte områder vil det også inneholde tungmetaller, næringssalter, olje etc. Forurenset overvann bør ikke tilbakeføres lokalt uten forbehandling. Slam og forurensning, som tilføres grunnen sammen med overvann, er uheldig og vil over tid kunne tette igjen infiltrasjonsflaten og redusere den hydrauliske kapasiteten til jordmassene. Store deler av forurensningen er partikulært bundet og kan derfor holdes tilbake ved sedimentasjon.
Blant fordelene med Basals fordrøyningsmagasin er at de er enkle å drifte og å vedlikeholde. Slam sedimenteres i bunn av magasinet hvor det er enkelt å fjerne. Utløpet på magasinet avgjør hvor stort sedimentasjons- og slamvolum anlegget får. Dette tilpasses ved at en regulerer høyden på utløpet.

Magasinerer, renser og infiltrerer
Lang transportvei og stort volum i magasinet gir god tilbakeholdelse av slam og partikler. En løsning som forenkler drift og vedlikehold er å sette inn skillevegg ved innløpet av magasinet. Da dannes et stort sandfang/forbehandling hvor en får samlet mest mulig av sedimentene i et begrenset og lett tilgjengelig område.
En enkel modifisering av anlegget vil gi en løsning som fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet: Ved å koble drensledninger til utløpet kan det forbehandlede overvannet sendes ut og tilbakeføres lokalt. Drensrørene trekkes for eksempel tilbake langs begge sidene av rørstrekket. Det er også mulig å fordrøye overvann i pukklaget rundt magasinet. 
 
Utallige former og kombinasjonsmuligheter
Utløpet kan utrustes med en dykker slik at flytestoffer som er lettere enn vann, for eksempel løv og olje, separeres fra overvannet. Ved å montere tilbakeslagssikring ved utløpet til infiltrasjonsrørene unngår en at magasinet fylles med vann i perioder med høy grunnvannstand. Oppdriftsproblem ved høy grunnvannsstand er som regel ikke relevant ved bruk av betongrør.
Basal fordrøyningsmagasin er bygget opp av standard Basal betongrør i dimensjoner opp til DN 2400. Rørene kan legges i en streng i flere parallelle rekker, eller i andre former, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for hvert enkelt prosjekt. Anlegget kan utformes slik at nedbør opptil en viss mengde infiltreres, og større nedbørsmengder fordrøyes før det tilføres overvannsnettet.
 
FAKTA
• Løsning det er mulig å drifte.
• Et tradisjonelt fordrøyningsmagasin i betong kan enkelt bygges om slik at det både fordrøyer, renser og infiltrerer på forsvarlig vis.
• Drensrør langs magasinet infiltrerer vannet lokalt.
• Magasinet infiltrerer samtidig som det sørger for at en alltid har nødvendig volum tilgjengelig for å holde tilbake flomtoppene.
• God forbehandling hindrer finslam i å tette infiltrasjonsmassene, og opprettholder jordens hydrauliske kapasitet.
• Tilbakeslagsventil hindrer at grunnvannet fyller magasinet.
• Dette er løsningen når en skal sørge for at overvann ikke tas ut av sitt naturlig kretsløp samtidig som en forebygger skader forårsaket av kraftig regn.