NOK ER NOK: - ISO Miljø AS har gjort seg skyldig i meget alvorlige brudd på tillatelsen til mottak og behandling av farlig avfall. De har hatt ulovlige utslipp og har lagret farlig avfall i en kollisjonsskadd tankbiltilhenger. Vi lar ikke bedrifter behandle farlig avfall på denne måten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Vingeklipper ytterligere en bedrift på grunn av utslipp

Miljødirektoratet varsler stans av mottak av farlig avfall ved ISO Miljø AS i Stokke i Vestfold, etter at det blant annet er avdekket ulovlige utslipp. Avfallsbedriften har tidligere motatt flere advarsler.

0

Bare fire uker etter at Miljødirektoratet har sørget for å stenge Sandnessjøen Gjenvinning er det ISO Miljø AS i Stokke som får forbud mot å behandle farlig avfall.
Selskapet har tillatelse til å behandle inntil 30 000 kubikkmeter farlig avfall årlig. Miljødirektoratet avslo tidligere i år en søknad om å behandle større mengder, etter at bedriften viste manglende evne til å rette opp alvorlige brudd på miljøregelverket.
De fikk heller ikke lov til å mellomlagre farlig avfall som ikke skal behandles på anlegget. En ny kontroll viser at virksomheten fortsatt driver uforsvarlig. Nå riskikkerer man full stans.

Brudd på tillatelsen
– ISO Miljø AS har gjort seg skyldig i meget alvorlige brudd på tillatelsen til mottak og behandling av farlig avfall. De har hatt ulovlige utslipp og har lagret farlig avfall i en kollisjonsskadd tankbiltilhenger. Vi lar ikke bedrifter behandle farlig avfall på denne måten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet på egene hjemmeside.
Miljødirektoratet varsler i første omgang at ISO Miljø må stanse mottak og behandling av farlig avfall. De må også levere det lagrede avfallet til et annet godkjent mottak. I lys av omfanget av bruddene på regelverket – og tidligere erfaringer med bedriften – vurderer vi å trekke bedriftens tillatelse til å drive mottak og behandling.

Bryter forurensningsloven
Miljødirektoratet har hatt flere kontroller ved ISO Miljø. De samme avvikene har blitt påvist flere ganger, til tross for løfter om tiltak som skulle iverksettes.
– Vi avdekket en rekke brudd på kravene til lagring av farlig avfall ved ISO Miljø. Bedriften har også tatt imot andre typer farlig avfall enn tillatt, og farlig avfall lagres for lenge. Håndteringen av farlig avfall fremstår samlet sett som uforsvarlig, sier miljødirektør Ellen Hambro.
Iso Miljø AS holder til på Borgeskogen i Stokke. 

Bly slippes ut
Miljødirektoratets kontroller avdekket også ulovlig utslipp av bly. Dessuten fungerer ikke bedriftens renseanlegg som det skal. Bedriften har heller ikke ansatte med nødvendig kompetanse for å ta imot og behandle farlig avfall.
– Håndtering av farlig avfall må skje forsvarlig. For å kunne drive et behandlingsanlegg for farlig avfall, er det en forutsetning at de ansvarlige har evne og vilje til å drive i henhold til tillatelsens krav. Ved ISO Miljø gjenstår det svært mye for å få driften innenfor lovlige former. Vi mener at bedriften mangler forståelse av hva som skal til for å drive denne typen virksomhet, sier Hambro. 

VIRKSOMHETEN VED ISO MILJØ
ISO Miljø i Stokke hadde tidligere tillatelse til å behandle en rekke typer farlig avfall. 25. februar 2013 ble tillatelsen skjerpet. ISO Miljø kunne fra da ikke motta og behandle vaskevann fra innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler. Miljødirektoratet varsler nå bedriften om stenging, med to ukers svarfrist. Mottaket må stanses umiddelbart etter at stengingsvedtaket er fattet, og behandling må deretter stanses innen et døgn. Lagret farlig avfall må leveres videre til annet godkjent mottak innen 3 uker.

Kilde: Miljødirektoratet