Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no) er miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann. Verktøyet er åpent for alle.

Nyttig verktøy for arbeid med vann og vassdrag

Fagsystemet Vannmiljø gir nå enda bedre oversikt over tilstanden i norske vassdrag og kystområder. Det kartbaserte IKT-verktøyet styrker arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Norge.

0

– Alle vann og vassdrag i Norge skal ha god miljøtilstand innen 2021, ifølge den norske vannforskriften og EUs vanndirektiv. Det betyr at de må bli renere enn de er i dag og at det settes inn en rekke tiltak for å nå disse målene, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Miljøtilstand for vann
Vannmiljø er verktøyet miljømyndighetene bruker til å registrere og analysere miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Systemet gir informasjon om tilstand og utvikling i miljøkvaliteten i vann.
Miljødirektoratet har utviklet og drifter fagsystemet.
– God oversikt over hva som påvirker vannet, gjør det enklere å overvåke miljøtilstanden, slik at vi kan sette inn de riktige tiltakene, forteller Bjørn Bjørnstad.

Enklere å bruke
Miljødirektoratet har myndighet innenfor flere områder som skal sikre godt vannmiljø og bærekraftig vannforvaltning. Fagsystemet Vannmiljø gjør det enklere å registrere og analysere miljøtilstanden i norske vann og havområder.
Nå er systemet forbedret, det er lettere å vedlikeholde og effektiviserer og forenkler arbeidet med å treffe riktige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Norge. Blant annet er muligheten til detaljert analyse av måleverdier i ulike parameter forbedret.
Brukerne kan videre koble analysene med kart om miljøpåvirkninger som utslippskilder, naturverdier med vernede områder og utbredelse av arter for et helhetlig kunnskapsgrunnlag.

Viktig verktøy
Vannmiljø er først og fremst et verktøy for Miljødirektoratet, fylkesmenn, fylkeskommuner (som er vannregionmyndighet) og konsulenter som kartlegger og miljøovervåker vann. De som er interessert i informasjon om vannmålinger på kjemiske og biologiske forhold, har også nytte av verktøyet.
I Vannmiljø kan brukerne søke på utbredelse av miljøgifter og en rekke andre kjemiske og biologiske faktorer i elver, innsjøer og kystvann.
– En helhetlig vannforvaltning innebærer at vi kjenner til alt som er relevant for å forbedre eller opprettholde god tilstand i vannet. Da er det viktig at informasjon om miljøtilstanden, hvordan det påvirkes og hvem som har brukerinteresser, er tilgjengelig for alle, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.