Illustrasjonsfoto

Forenkler og forbedrer dokumentasjon av byggevarer

Departementet har vedtatt en ny forskrift som gjennomfører byggevareforordningen. Forskriften skal sikre pålitelig informasjon om egenskapene til byggevarene.

0

– Den nye forskriften vil innebære bedre forutsigbarhet for byggenæringen ved å bidra til like konkurransevilkår for norske og utenlandske foretak. Forskriften vil også medføre forenklinger og reduserte kostnader, særlig for små og mellomstore norske byggevareprodusenter ved bl.a. forenklede metoder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byggevarer har stor betydning for kvaliteten til byggverk. Forskriften, som gjennomfører byggevareforordningen, skal sikre pålitelig informasjon om egenskapene til byggevarene. Produsenter, importører og distributører av byggevarer skal utarbeide informasjonen. Informasjonen skal brukes av arkitekter, ingeniører, håndverkere og andre som skal velge byggevarer til bruk i sine prosjekter.

Et viktig formål med den nye forskriften er å gi klarere og mer forutsigbare krav til  dokumentasjon av byggevarer. Gjennomføringen av forordningen i den nye forskriften  legger til rette for et mer velfungerende indre marked, samt at den også har et element av forbrukerbeskyttelse i seg.

Hva er nytt?
Nytt fra tidligere er at CE-merking nå blir obligatorisk for alle byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard eller som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for. Disse varene skal også følges av en ytelseserklæring, som er en form for ”selvangivelse” fra produsentene om hvilke egenskaper produktet har.

CE-merking skal gi trygghet om at byggevaren oppfyller minimumskravene som er gitt i den harmoniserte standarden for produktet. Et produkt med CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

De harmoniserte standardene kan du finne frem til gjennom nettstedet byggevareinfo.no.

Tekniske bedømmelsesorganer utsteder europeiske tekniske bedømmelser. I Norge er SINTEF Byggforsk teknisk bedømmelsesorgan.
Europeiske tekniske bedømmelser kan du finne frem til på nettsiden til EOTA

Nærmere om CE-merking  og ytelseserklæring

CE-merking og ytelseserklæring skal være utarbeidet før byggevaren kan brukes i et byggverk. Men CE-merking og ytelseserklæring innebærer ikke at byggevaren dermed  automatisk er godkjent for bruk i et byggverk.

De som skal velge produkter til bruk i et byggverk, må bruke informasjonen som CE-merket og ytelseserklæringen inneholder til å vurdere om byggverket, hvis produktet brukes, oppfyller de tekniske kravene i TEK10. Bakgrunnen for skillet mellom krav til omsetning og krav til bruk, er de store geografiske forskjellene mellom land som nødvendiggjør ulike krav til byggverk i ulike land.

Kilde:Dibk.no