Ønsker mer langsiktig satsing på anleggsfagene

– Vil dagens utdanningssystem gi oss de fagarbeiderne vi trenger? spør MEFs adm. direktør Trond Johannesen i en ny kronikk

0

Kronikk av Trond Johannesen Administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund

I følge siste Nasjonal transportplan (NTP) skal det brukes over 500 mrd. statlige kroner på samferdsel de neste ti årene. I tillegg har landet et enormt vedlikeholdsetterslep innen transportinfrastruktur og vann- og avløpssektoren. Bevilgninger alene er imidlertid ikke nok. Vi trenger også gode fagarbeidere som kan gjøre jobben rundt om i landet. 

Solberg-regjeringen uttaler i regjeringserklæringen at den vil gjennomføre en stor satsing på infrastruktur. Parallelt med denne satsingen må vi få et løft innen anleggsfagene. Skal dette skje er det særlig to forhold som må prioriteres:

• De anleggsfaglige linjene må gis mer forutsigbar finansiering
• Kvalitetskravene i anleggsfagene må standardiseres

Formålet med yrkesfaglige utdanning, som for all annen utdanning, er å gi elevene et faglig grunnlag som gjør dem i stand til å fungere godt i arbeidslivet. Unge med interesse for anleggsfaget må gis mulighet til å gjennomføre en god og relevant utdanning. Bedriftene, på sin side, må kunne føle seg trygge på at unge fagutdannede besitter riktig og tilstrekkelig kompetanse. 

Det er i dag betydelige forskjeller i elevenes kompetanse etter endt videregående utdanning, noe som i stor grad kan spores til forskjeller i ressurstilgangen mellom enkelte yrkesfaglige skoletilbud. Ulikhetene dette gir i gjennomføringen og kvaliteten på utdanningstilbudene er uheldig – både for elevene selv og for arbeidsgiverne.

Stillstand
Videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar. Unntaket er landslinjetilbudet, som har egen statlig finansiering. I fylkeskommunene gjør forskjeller i ressurstilgangen seg særlig gjeldende for skoletilbud som krever bruk av kostbart maskinelt utstyr, som for eksempel VG2 Anleggsteknikk. 

Ressurskrevende tilbud vil med dagens finansieringsordning alltid stå i fare for å tape kampen om midlene i de fylkeskommunale budsjettene. En løsning som vil gi økt forutsigbarhet er at grunnfinansieringen, som i dag, skjer via rammetilskuddet, mens staten går inn med en toppfinansiering til de mer ressurskrevende skoletilbudene.

Når det gjelder landslinjene er det avgjørende for skoletilbudet at finansieringen årlig blir kostnadsjustert. Den statlige finansieringen stod stille på 106 000 kroner per elev i årene 1996-2007, noe som innebar en nedgang i realverdi på over 20 000 kroner per elev. Et slikt fravær av forutsigbarhet svekker både skoletilbudet og yrkesfagenes anseelse i fagmiljøene.

Vilje til å satse
Samlet for yrkesfagene er det viktig at man snarest får kartlagt hva som faktisk kreves av ressurser innenfor de krav som dagens læreplan stiller. Deretter må de eksisterende skoletilbudene få tilført nødvendige ressurser. 

For å redusere ulikhetene i elevenes kompetanse etter endt videregående utdanning må i tillegg kvalitetskravene innen anleggsfagene styrkes, og standardiseres på nasjonalt nivå. Bransjen etterlyser et nasjonalt kvalitetsnivå på teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter ved avleggelse av fagprøve. Vi finner støtte for dette synes hos OECD, som i sin rapport Learning for Jobs tilkjennegir at dette mangler i det norske utdanningssystemet. Rapporten peker også på at nasjonale standardiserte prøver koster mindre enn lokale eksamensopplegg. 

Videre bør myndighetene i utformingen av de anleggsfaglige skoletilbudene alltid ha som utgangspunkt at det skal være minst tre klasser per skoletilbud. Dette vil gi de nødvendige lærerressursene for å skape et godt faglig utviklende miljø. Et miljø av denne størrelsen vil også ha økt mulighet til å fremme samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv. 

Anleggsbransjen går svært spennende år i møte. Bedriftene er villige til å satse, og mange står klare for å ta imot flere lærlinger og nyutdannede fagarbeidere. Spørsmålet som gjenstår blir da: Torbjørn Røe Isaksen, er du villig til å satse med oss?

Kronikken sto i Nationen 15. januar 2014. Kilde: MEF