Illustrasjonsfoto:VAnytt

Fortsatt trygt å bruke slam som gjødsel

Ny stor kartlegging av miljøgifter i avløpsslam fra 15 renseanlegg bekrefter at det er trygt å bruke slam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Avløpsslam er en ressurs i jordbruket og i grønt­anlegg, og dette forutsetter at man har kontroll på innholdet av uønskede stoffer i slammet.

0

Slam skal ikke føre til miljømessige eller helsemessige skader eller ulemper ved bruk. Strategien fra myndighetenes og vannbransjens side er å fjerne miljøfarlige stoffer ved kilden.

Siste landsdekkende undersøkelse av innholdet av organiske miljøgifter i avløpslam på norske renseanlegg ble gjennomført i 2006/07. Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført med ca. 5 års mellomrom tre ganger tidligere siden 1996/97. Denne undersøkelsen er en videreføring og oppfølging av disse tre foregående undersøkelsene.

Fra 1996 til 2007 har det vært en betydelig reduksjon av organiske miljøgifter i norsk slam. Den største nedgangen var de første fem årene, og skyldtes sannsynligvis utfasing av enkelte stoffer og bedre kontroll med utslipp av slike stoffer ved kilden.

Denne og tidligere undersøkelser har vært initiert og finansiert av Norsk Vann og deltagende kommuner og renseanlegg, og i samarbeid med og med bistand fra Miljødirektoratet. Undersøkelsen omfatter 15 renseanlegg og av disse er det 8 som har vært med i de tidligere undersøkelsene, helt fra 1996.

Konklusjoner:

·         Siden har 2006/07 har både nonylfenol- /etoksilater, ftalatene DEHP og DBP og PAH16 blitt redusert mye

·         Nonylfenol- /etoksilater er redusert med 75 %

·         DEHP er redusert med 47 %

·         DBP er redusert med 70 %

·         PAH16 er redusert med 50 %

·         Innholdet av bromerte flammehemmere er det samme eller noe lavere siden forrige undersøkelse, men enkelte renseanlegg har påvist en økning

·         LAS har økt med 10 %

·         Bisfenol A økt med 43 %

·         Rottegift var alle under deteksjonsgrensen for alle slamprøvene.

Rapporten kan lastes ned gratis her.

Norsk Vann har etablert en egen arbeidsgruppe for kildekontroll, som bl.a. skal gjennomgå rammebetingelser og veiledningsmateriell med betydning for innholdet av miljøgifter i avløpsvann, samt regulering av mulige kilder til dette.

Kilde.Norsk vann