Glade lakser: Fra venstre Olav Nilssen, byggeleder Kristian Magne Dragsten og sjefingeniør Halvard Kierulf fra Trondheim kommune. Foto: Odd Borgestrand/Olimb

Gikk under laksen etter vann

NO DIG METODER

0

Kryssing av vassdrag med rørledninger er ingen enkel sak. Krevende anleggsforhold og varierende vannføring har gjort det både usikkert og kostbart. Flom og uforutsigbare vannstrømmer utøver store krefter og kan forårsake endringer i elveløp og bunnforhold, med den konsekvens at rør og anlegg blir satt under press. Flere kommuner har hatt kostbare ledningsbrudd på nettopp vann- og avløpsledninger som krysser strømmende vann.
Da Trondheim kommune skulle krysse Gaula med to vannrør i forbindelse med reservevann fra Melhus valgte man imidlertid en helt ny løsning.
– Om det ikke skulle være teknisk krevende nok var det i tillegg en rekke vassdragsmessige hensyn ved Gaula. Det er et viktig laksevassdrag, og forhold som generelle inngrep i naturen, viktige gyteplasser, vandring av fisk osv. gjør det hele utfordrende. Dette gjorde at vi forøkte å finne en smart omvei, og det er vi stolte av, sier prosjektleder Halvard Kierulf i Trondheim kommune til VAnytt.
 
Trekking i grunnen
Etter en rekke undersøkelser ble det bragt på det rene at det var mulig å trekke vannrørene under elva, og dermed unngå inngrep i selve vassdraget.
– Grunnforholdene består av leire, et ”vennlig” materiale i så måte for rørtrekking. Det fantes jo allerede god kompetanse på metoden, så vi satset på en slik løsning, sier Kierulf til VAnytt.
I ettertid kan han konstatere suksess. Det hele gikk etter planen og vannforsyningen fungerer ikke overraskende som den skal.
– Det er en spektakulær løsning, og vi kom i mål etter planen, sier Kierulf.
For å gjennomføre en slik rørtrekking kreves det imidlertid rør av en beskaffenhet som kan tåle slike påkjenninger. Her støttet kommunen seg til erfaring med duktile støpejernsrør og trekking av slike i grunnen ved flere tidligere prosjekter.
Løsningen som ble valgt innebar dobbelt sett duktile støpejernsrør i 600 mm diameter med PE belegg utenpå.
– Styrkemessig er støpejern i en særklasse, og der grunnforholdene er usikre, som dette, eller ved kryssing av dalsøkk eller bratt terreng, da velger vi stadig oftere dette, sier Kierulf til VAnytt. På hele rørtraséen fra Melhus til Trondheim benyttet man seg av duktile støpejernsrør på til sammen ca. 4 kilometer av en total strekning på 24 km.


Thomas Birkebekk, teknisk sjef hos PAM Norge, som leverte duktile støpejernsrør til prosjektet.

Strekkfasthet
Ved siden av å tåle trekking og stå i mot ytre krefter er duktile støpejernsrør overlegne andre rør på grunn av sin ekstreme strekkfasthet. Skulle grunnforholdene endre seg skal det mye til før rørene gir etter for presset.
– Dette rørstrekket var på 220 meter, og takket være sterke, strekkfaste Universal muffeløsninger kunne hele rørstrekket dras uten problemer, forklarer Thomas Birkebekk, teknisk sjef hos PAM Norge, som har levert de duktile støpejernsrørene.
Normalt brukes ikke PE-belagte støpejernsrør til trekking, men siden det var snakk om leire ble dette valgt her.
– Det finnes en rekke andre kvaliteter man kan velge mellom innen støpejernsrør, som går på både kjemiske og tekniske overflateegenskaper, der man tar hensyn til jordkvaliteten og andre forhold på stedet; alt for å kunne sikre den lange levetiden. Siden massene her var så ”snille” og ikke ville påføre røret særlig slitasje under trekkingen valgte vi et rør med PE belegg, som i praksis kapsler inn rørene, det gir en meget god beskyttelse, sier Birkebekk.
Selve anleggsjobben ble gjort av SG Entreprenør i samarbeid med Olimb AS, som har lang erfaring med ”no-dig” metoder. I dette tilfellet for-boret man et hull og trakk hele rørstrekket gjennom i én operasjon. Rørene var derfor på forhånd lagt ut i terrenget ferdig sammenkoblet.
Alle anleggsarbeidene i forbindelse med trekkingen ble gjennomført på to uker, inkludert tilrettelegging med grøfter på hver side av elva.
– Vi har inntrykk av at alt gikk etter plan og at alt fungerte meget bra. Både entreprenøren og rørtrekkingsfirmaet har god erfaring med metoden, selv om dette var et prosjekt i uvanlige omgivelser, avslutter Thomas Birkebekk hos PAM Norge.