Takstmennene bekymret for ny og lettvint praksis

En undersøkelse viser at halvparten av skadespesialistene ser jevnlig at dårlig utbedring av opprinnelig skade kan være medvirkende årsak til ny skade.

0
I en undersøkelse blant skadetakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) mener tre fjerdedeler at utviklingen gir grunn til bekymring for hvorvidt forsikringsmessige bygningsskader blir godt nok vurdert og forsvarlig utbedret.

– Dette er et svært tydelig og alvorlig signal fra spesialistene våre innen dette feltet, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Nygamle skader
Ved vurdering av bygningsskader avdekker takstmennene også ofte at den nye skaden har sammenheng med at tidligere skadeutbedring ble mangelfullt eller ikke-håndverksmessig utført.
30 prosent av takstmennene oppgir at de finner en slik sammenheng ved mellom 10 og 20 prosent av denne typen oppdrag. Ytterligere 16 prosent svarer at det gjelder ved mer enn 20 prosent av oppdragene.
– Halvparten av skadespesialistene ser altså jevnlig at dårlig utbedring av opprinnelig skade kan være medvirkende årsak til ny skade. Det er alt for mye, og gir grunnlag for å hevde at det foreligger en systemfeil på dette området, sier Huser.

Blir lite brukt
I undersøkelsen tegnes det et entydig bilde av at de uavhengige takstmennene i stor grad er koblet vekk fra prosessene med skadevurdering, til fordel for forsikringsselskapenes egne takstfolk og samarbeidspartnere.
Bare 16 prosent av de uavhengige spesialistene får fortsatt jevnlig oppdrag i forbindelse med skader som anslås til å ha en kostnad på 50 000 kroner og lavere. 36 prosent oppgir at dette nå bare skjer sjelden eller unntaksvis. 16 prosent svarer at det i praksis ikke forekommer.
– Også for skader av større omfang har praksis endret seg. Åtte av ti takstmenn melder at de rekvireres sjeldnere enn før også ved skader med kostnad høyere enn 50 000 kroner, opplyser Huser.
Skadetakstmenn har tradisjonelt også blitt engasjert for å styre prosessene med sanering og istandsetting. 55 prosent av dem merker en tydelig reduksjon også for mengden av slike oppdrag.

Skeptisk til avtaler
Nå ønsker takstbransjen en fornyet dialog med forsikringsselskapene om konsekvensene av dette.
– Verken forbrukerne eller samfunnet som økonomisk fellesskap er tjent med at kvaliteten i skadeutbedringen forringes. Her tror vi gode intensjoner om effektivitet og besparelser er i ferd med å gi en utvikling ingen ønsker.
Særlig mener han selskapene burde være kritiske når de inngår rammeavtaler med håndverkere og firmaer innen skadesanering.
– Det er lite som tyder på at et slikt avtalesystem bidrar til å sikre kvaliteten på utbedringene av en skade, sier Are Andenæs Huser.
Norges Takseringsforbund er med sine drøyt 1100 medlemmer den klart største takstorganisasjonen i Norge, og rommer spesialister innen en rekke bransjer og funksjoner. Blant disse er bolig, næring, landbruk, maskiner, bil, båt og skade.