Dyktigere til å samle opp avfall fra byggeplasser

Byggeaktivitet stod for 1,9 millioner tonn avfall i 2012. Samtidig sorterer bransjen flere nye typer farlig avfall som inneholder miljøgifter.

0

Avfallsmengden fra bygging, rehabilitering og riving økte med 18 prosent fra 2011 til 2012. Det ga til sammen 1,9 millioner tonn avfall. Hovedårsaken er økt aktivitet i byggebransjen, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).   Anleggsavfall fra veier, bruer og andre konstruksjoner er ikke med i disse tallene.

– Det er positivt at byggebransjen sorterer ut stadig mer av de nye typene farlig avfall og leverer til forsvarlig behandling, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet. 
SSBs statistikk tyder på at rundt 80 prosent av alt byggavfallet kildesorteres på byggeplass. Kravet i byggteknisk forskrift (TEK 10) er 60 prosent. EUs direktivt om rammedirektivet for avfall setter krav om minst 70 prosent materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfallet innen 2020.

SSB understreker at det fremdeles er noe usikkerhet i tallene. Miljødirektoratet prioriterer hele tiden å følge opp at farlig avfall samles inn og går til forsvarlig behandling, og at vi når våre internasjonale forpliktelser til materialgjenvinning.

– Utviklingen er bra. Når kildesorteringen er god øker muligheten for forsvarlig energi- og materialgjenvinning av avfallet, sier Marit Kjeldby

Selv om den totale avfallsmengden øker, har mengden farlig avfall noe overraskende gått ned. Den største reduksjonen gjelder de to kategoriene oljeforurenset masse og PCB-holdig avfall. I følge SSB skyldes nedgangen store enkeltleveranser i 2011. Dersom vi holder disse to typene farlig avfall utenfor, tyder SSBs data på at mengden farlig avfall har økt med ca. 14 prosent fra 2011 til 2012.
På samme tid ser vi at byggenæringen sorterer ut mer av enkelte nye typer farlig avfall som inneholder miljøgifter. Det har særlig vært en kraftig økning i levering av avfall med innhold av ftalater (mykgjørere) i vinyl-gulvbelegg og isolerglassruter med klorparafiner.