Sjøbunnen utenfor Forsvarets orlogsstasjon i Ramsund i Nordland er sugemudret . Foto: Forsvarsbygg.

Forsvaret rydder opp etter seg på sjøbunnen

Sjøbunnen utenfor Forsvarets orlogsstasjon i Ramsund i Nordland har vært sterkt forurenset med miljøgifter i mange år. Fjorden er på god vei til å bli friskmeldt, etter at Forsvarsbygg har brukt 100 millioner kroner på å rydde opp.

0

Nærmere 100 års drift ved Forsvarets orlogsstasjon i Ramsundet i Tjeldsund kommune hadde ført til at sedimentene på bunnen av fjorden inneholdt høye konsentrasjoner av miljøgifter.
Forurensningen var kilde til forhøyede nivåer av miljøgiften PCB i sjømat i sundet. Mattilsynet har derfor advart befolkningen mot å spise fisk og annen sjømat fangstet i området.

Staten påla Staten
Miljødirektoratet mente det var nødvendig å få fjernet miljøgiftene i sedimentene, for å oppnå målet om god økologisk og kjemisk tilstand etter vannforskriften.
I 2011 påla vi derfor Forsvarsbygg å rydde opp, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmassene og til livet i fjorden.
– Forsvarsbygg fortjener ros for miljøoppryddingen i Ramsundet. De har brukt mer enn 100 millioner kroner på tiltak for å gjøre fjorden ren igjen. Sluttkontrollen viser at prosjektet har vært vellykket. Det er gledelig at Ramsundet er på god vei til å bli friskmeldt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Skikkelig sugejobb
Mer enn 100 000 kvadratmeter sjøbunn er sugemudret utenfor Forsvarets orlogsstasjon i Ramsund i Nordland, og massene avvannet i geotekstilbager på land. Bagene sikret at forurensningen i sedimentene ble holdt tilbake. Flere tonn forurenset sediment ble til slutt transportert til godkjent deponi i Bodø. Forsvarsbyggs prøver av sedimentene viser at nivåene av miljøgifter nå er så lave at risikoen for spredning er minimal.
– Vi valgte en skånsom oppryddingsmetode og har hatt god kontroll under sjøbunnoppryddingen. Sluttkontrollen viser at dette har gitt uttelling, og vi har holdt oss innenfor de kravene Miljødirektoratet har stilt, sier prosjektleder Torfinn Nilssen hos Forsvarsbygg.  

Kan ennå ikke friskmeldes
Selv om store mengder forurensede masser er fjernet, kan ikke sjømaten i Ramsundet friskmeldes umiddelbart. Årsaken er at det tar tid før nivåene av miljøgiftene i levende organismer i vannet er så lave at kostholdsrådet kan oppheves.
Det langsiktige målet er at vi igjen skal kunne spise sjømat fra Ramsundet. Forsvarsbygg skal overvåke området i årene framover for å se at tiltakene har ønsket effekt.