Illustrasjonsfoto. Foto: Rambøll Norge

Kravene til vann-overvåking skjerpes

I nær 30 år har Rambøll overvåket utslippene fra Mile avfallsdeponi i Nedre Eiker kommune. Nå skjerpes kravene til vannovervåking i industrien. EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa.

0

-Situasjonen for Mile avfallsdeponi blir bedre og bedre for hvert år. Det kan lekke fra en avfallsfylling i 50 år, forteller Arnljot Mølmen i Rambøll.

Som en følge av innføringen av vanndirektivet i Norge, vil Miljødirektoratet nå stille nye krav til industrien. Blant annet må ny overvåking på plass, og utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre.

Lang erfaring
Flere av medarbeiderne ved Rambølls kontor i Drammen kommer fra tidligere BUVA (Buskerud Vann og Avløpssenter)/Eurofins og har lang erfaring med vannmiljørelaterte prosjekter i form av vassdragsovervåkning, avløpsrensing, akkreditert prøvetaking for avløp, påslippsavtaler og resipientvurderinger.
– For alle større renseanlegg i Buskerud har Rambøll utarbeidet resipientovervåkningsplaner som samsvarer føringene som gis i vannforskriften, sier Helgestad.

Overvåker store vassdrag
– Rambøll har i tillegg solid erfaring innen miljøundersøkelser i henhold til vanndirektivet, både i ferskvann og marine miljø og utfører mye feltarbeid og klassifiseringsarbeid innen disse fagfeltene, sier Helgestad.

Eksempler er vassdragsovervåking i vannområde Leira-Nittelva, vannovervåkning Møre og Romsdal begroingsalgeundersøkelser i vannområde Valdres og overvåking av resipienter i forbindelse med utbygging av E134 Damåsen-Sagrenda. Rambøll har i lengre tid jobbet med overvåking, prøvetaking og rapportering av data for Hallingdalsvassdraget, Golsfjellet, Numedalvassdraget og Drammenvassdraget. Rambøll er involvert i flere marine prosjekter blant annet i Drammensfjorden, fjordene i Rogaland, Moss havn og i Orkdalsfjorden.

– Vi har også lang erfaring med resipientovervåking i forbindelse med veg- og jernbaneutbyggingsprosjekter.

Passive prøvetakere gir færre analyser
Spredning av miljøgifter fra en kilde krever overvåking over tid. Rambøll benytter seg av forskjellige typer prøvetakere, slik at de fleste typer miljøgifter kan kartlegges.

-Enkle vannprøver gir et øyeblikksbilde av tilstanden. For å oppnå en tidsserie av spredningen fra en kilde, er det nødvendig med mye prøvetaking og mange analyser som fort kan bli kostbart, sier Tom Jahren i Rambøll.

Rambøll anbefaler at denne typen overvåking utføres ved bruk av passive prøvetakere. Dette er prøvetakere som står ute i lengre tid, og kan sammenliknes med daglig vannprøvetaking i tiden den står ute. Metoden fører til mindre feltarbeid og færre analyser.
– Prøvetakerne har blitt benyttet i overflatevann, overvannssystemer, grunnvann og i sjø. På den måten kan hele spredningsveien kartlegges.

Forvaltning av sjøområder
Økt oppmerksomhet fra samfunn og myndigheter gjør at det stilles strengere krav om bærekraftig forvaltning av sjøområdene. Norge er også forpliktet til å iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i sjø. Rambøll har ekspertise innen marin forurensing og marin økologi.

– Sjøområdene er essensielle for alt liv på jorda. Det gir oss muligheten til å drive fiske, industri og friluftsliv. Det er derfor av alles interesse å bevare biologisk mangfold og sørge for god økologisk tilstand i sjø, sier Hans Olav Oftedal Sømme i Rambøll.

Kilde. ramboll.no