Idyllisk: Under overflaten hoper det seg opp tungmetaller, som Tizir Titanium & Iron vil slippe ut mer av.

Stiller krav om redusert utslipp av tungmetaller

Fiskeridirektoratet mener miljøvernstyresmaktene bør fremme krav om snarlig reduksjon av indistriutslippa i Sørfjorden i Hordaland.

0

Fiskeridirektoratet har nyleg gjeve ein høyringsuttale til Miljødirektoratet i samband med søknad frå selskapet Tizir Titanium & Iron i Tyssedal (TTI) om forlenging av mellombels utsleppsløyve for blant anna utslepp av sink og bly til sjø, og i tillegg høgare utslepp av kadmium til sjø.

Store konsekvensar
– Utslepp av tungmetall frå TTI har store negative konsekvensar for miljøtilstanden i Sørfjorden, skriv Fiskeridirektoratet mellom anna i sitt høyringssvar.

Dei meiner Miljødirektoratet derfor bør setje krav om snarleg reduksjon av utsleppa.

Dersom slike tiltak ikkje lar seg gjennomføre innan to år, frårår Fiskeridirektoratet at det vert gjeve utvida utsleppsløyve.