Sarpsborg slapp med skrekken for kjempemessig miljøbot

TRUET MED TVANGSMULKT

0

For å legge press på Sarpsborg Kommune om å rydde opp i VA-systemet har Fylkesmannen i Østfold tidligere truet med å ilegge tvangsmulkt på 1 mill kroner. 
Etter at kommunen nå har kommunisert at man har tatt sakene på alvor og lagt fram en rekke planer om tiltak har Fylkesmannen funnet at betingelsene for å unngå tvansmulkt er innfridd.  Dette ble nylig kunngjort i et brev til kommunen slik: 

«Sarpsborg kommune har de siste årene vært fulgt opp fra vår side iht rutiner for særskilt  oppfølging av alvorlige avvik. Disse avvikene er nå lukket og Fylkesmannen tar kommunens oppfølging etter systemrevisjonen til orientering. Vårt videre tilsyn med avløpsanlegget vil heretter igjen følge alminnelig rutine for anlegg i risikoklasse 2. Betingelsene for å unngå at tvangsmulkt inndrives er oppfylt.»

Etter hva VAnytt kjenner til har det vært hektisk møteaktivitet og en rekke dokumenter fra kommunens side som har bidratt til at Sarpsborg har fått et pusterom. Det er så vidt VAnytt kjenner til ikke påbegynt noen arbeider. Situasjonen er dermed den samme, og det blir opp til kommunen å vise at man holder ord.

Ikke skippertak
Fylkesmannen peker på at behovet for å kartlegge og utbedre feil i 
avløpsanlegget og å sanere og fornye dårlig avløpsnett, ikke kan gjennomføres i skippertak. 
» Kommunen må legge opp et langvarig systematisk løp for å fornye og klimatilpasse denne samfunnskritiske infrastrukturen, herunder system for å dokumentere mål, tilstand, tiltaksbehov og handlingsplaner. Samt et system for egenvurdering av måloppnåelse og av at anleggene forvaltes i tråd med handlingsplaner.»

Stemmer ikke  
I en rekke eposter til avisen Sarpsborg Tidende har tidligere talsmann for Sarpsborg Kommune Reidar Olsen gitt en helt annen beskrivelse av situasjonen:

«Rehabilitering av ledningsnettet (i Sarpsorg red.anm) er et prioritert felt. Gamle ledninger byttes ut. Kloakk og regnvann ledes i separate rør. Dette arbeidet er langsiktig og kommunens handlingsplan legger opp til å bruke ca 35 mill kr hvert år i 4-års perioden 2010 til 2013.»

«92,9 % av kommunens innbyggere er tilknyttet kommunalt avløp. Enkelt sagt tapes 6,2 % av mengden som overløp ute i nettet. Resten kommer til renseanlegget.»

Disse uttalelsene står i grell kontrast til Fylkesmannens syn på saken.

Det har ikke lykkes VAnytt å få en kommentar fra Sarpsborg kommune til hverken Fylkesmannens beslutning eller til tidligere sitater fra Reidar Olsen.