Too much: Store nedbørsmengder fører allerede til store kostnader ved oversvømmelser i byer og tettbebyggelser.

Utvalg skal utrede overvannsutfordringer som følge av mer nedbør

Regjeringen har nylig oppnevnt et utvalg som skal utrede konsekvensene av mer overvann i byene. Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

0

– Klimaendringene vil gi økt nedbør og vi må legge til rette for at overvann i byer og tettbebyggelser kan håndteres slik at vi unngår for store skader. Vi må forberede Norge på framtidens ekstremvær, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Et slikt utvalg ble foreslått i Stortingsmelding 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge. Kommunene og andre offentlige og private aktører vil som følge av overvann få stadig større utfordringer med å forhindre skadevirkninger på bygninger og annen infrastruktur, samt helse og miljø. Store nedbørsmengder fører allerede til store kostnader ved oversvømmelser i byer og tettbebyggelser.


Kompetent: Jan Stenersen, leder for avløp i Tromsø kommune er en av de som skal være med i utvalget.

Avløpsnettet i byer og tettsteder er i dag ikke dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann. Overvann må i større grad håndteres ved en rekke ulike lokale tiltak utenom avløpsnettet. Flere myndigheter forvalter regelverk som har betydning for mulighetene for håndtering av overvann.

Skadene ved store mengder overvann involverer blant andre innbyggerne, kommunene, forsikringsselskaper og vegeiere . Utvalget er derfor sammensatt av personer forslått fra særlig berørte organisasjoner og enkelte uavhengige eksperter. Leder for utvalget er advokat Helge Skaaraas, Sarpsborg.

Formålet med utvalgets utredning og forslag skal være at kommunene og andre aktører skal ha tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere overvann i tettbebyggelser.

Utvalget skal komme med konkrete forslag til endringer i regelverk hvis det er nødvendig for å ivareta behovene som er identifisert. Les mandatet til utvalget her (pdf).

Utvalget har fått følgende sammensetning:

Helge Skaaraas, advokat (leder) Sarpsborg
Ann-Janette Hansen, spesialrådgiver KS, Råde
Dag Refling, utredningssjef, Huseiernes Landsforbund, Stavern
Mia Ebeltoft, advokat og fagsjef Finans Norge, Oslo
Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann, Hamar
Rolf Johansen, sjefingeniør Statens vegvesen, Sande i Vestfold
Helga Skofteland, regiondirektør Forbrukerrådet, Lørenskog
Jan Stenersen leder avløp Tromsø kommune, Tromsø
Hogne Hjelle, avdelingsleder Bergen kommune, Bergen