Foto: MEF/Jørn Søderholm

Har oppnevnt overvannsutvalg

Regjeringen har opprettet et eget utvalg som skal se på flere sider av dagens og framtidens håndtering av overvann. MEF ønsker å bidra.

0

Rett før påske nedsatte regjeringen et utvalg som skal vurdere rammer for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser – Overvannsutvalget. I tiden frem til slutten av 2015 skal utvalget gjennomgå flere sider av dagens overvannshåndtering og levere en rapport (NOU) til Klima- og miljødepartementet (KLD). 
– MEF, som representerer nesten 2000 maskinentreprenører, ønsker å bidra med kompetanse og innspill til utvalgets arbeid. Derfor har vi sendt brev til KLD der vi stiller oss til disposisjon både for å bidra med vår kompetanse og for å bli hørt, sier administrerende direktør Trond Johannesen i MEF.
(Les brevet her)

Flaggsak
Regjeringen viser til at klimaendringer og endrede nedbørsmønstre vil kunne medføre økte utfordringer i byer og tettsteder og forårsake store skader. Regjeringen peker blant annet på at avløpsnettet i tettbygde strøk i dag ikke er dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann. Både kommuners og statlige organers forvaltningsansvar skal granskes.
– Dette gir oss en god anledning til å fremme en av våre næringspolitiske flaggsaker, som er minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet. Utvalgets arbeid berører også mange elementer som vi også mener bør inngå i en sektorlov for VA, sier Johannesen.

Bredt mandat
Utvalget skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunens håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. Blant annet skal kommunenes lovgrunnlag og myndighet når det gjelder arealplanlegging, byggesaksbehandling og gebyrfinansiering vurderes.
I tillegg skal utvalget se på behovet for å regulere kommunenes plikter som eier av VA-anlegg og tjenestetilbyder, og på behovet om å forskriftsfeste vilkårene kommunene kan fastsette overfor abonnentene, inkludert adgangen til å fraskrive seg ansvar ved skade på abonnentenes eiendom.
– Mandatet er ganske bredt og krevende. Det er mange sider i overvannsproblematikken som griper inn i MEF-bedriftenes hverdag og som skal belyses. Det er ingen grunn til å tro at kravene til standarden på anlegg som håndterer overvann blir mindre, gitt utvalgets mandat, og da trengs utførersiden, avslutter Trond Johannesen.

Link til utvalgets mandat
Link til regjeringens pressemelding
KILDE:MEF