Holder rensingen mål? Miljødirektoratet og Fylkesmannen skal e neste ukene aksjonere over hele landet med kontroll av større kommunale avløpsanlegg.

Landsomfattende ettersyn av kvaliteten på avløpsrensing

MILJØETTERSYN

0

Målet er å sjekke om kommunene etterlever miljøkravene til avløpsanleggene og om de forbereder seg godt nok på forventede klimaeffekter som for eksempel økte nedbørsmengder.

Store anlegg
Aksjonen er rettet mot større avløpsanlegg, det vil si renseanlegg som ligger i tettbebyggelser med mer enn 2 000 innbyggere ved ferskvann/elvemunninger og byer med over 10 000 innbyggere ved utslipp til sjø. Det finnes over 380 slike anlegg i Norge. Fylkesmannen vil avgjøre hvilke som skal kontrolleres under aksjonen.
– Alvorlige brudd på kravene vil utløse bruk av tvangsmulkt for å sikre etterleving av regelverket, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet. Aksjonen vil bli gjennomført over tre uker fra 26. mai til 14.juni.

Fylkesmannen vil kontrollere:
· Risikovurdering. Utarbeidelse av miljørisikoanalyse for avløpsanlegg og iverksetting av tiltak for å redusere uakseptable risikoforhold
· Klimatilpasning. Vurdering av forventet klimautvikling og iverksetting av tiltak i avløpsanlegget for å håndtere f.eks. økte nedbørsmengder.
· Overordnede planer for avløpsanlegget. Dette gjelder en oppdatert tiltaksplan for fornyelse og oppgradering av avløpsanlegget og som har en tilfredsstillende gjennomføringstakt.
· Drift og vedlikehold av avløpsanleggene. Denne aksjon vil konsentrere seg om kommunen har etablert fungerende rutiner for drift av pumpestasjoner, overløp og ledningsnett.
· Overholdelse av utslippskrav. Avløpsaksjonen vil kontrollere om Fylkesmannens utslippskrav til avløpsanlegget blir overholdt.
Kilde KLIF