Nytt landsdekkende farekart for jord- og flomskred

Jordskred

0

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet det landsdekkende kartet på oppdrag fra NVE.

– Det nye aktsomhetskartet for jord- og flomskred gir et bedre verktøy for kommunene til å få oversikt over mulig skredfare, der det ikke er kartlagt skredfare tidligere. Kartet kan brukes direkte for å identifisere og avgrense områder med potensiell skredfare, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen, Anne Britt Leifseth.

Det tredje
Kartet er det tredje i serien med aktsomhetskart og dekker skredtypene jordskred og små og mellomstore flomskred. Det er et hjelpemiddel i arealplanlegging og kan også brukes i samband med overvåking og beredskap i spesielt utsatte områder der mer detaljerte kart ikke finnes.
Aktsomhetskart er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven for identifisering av fare på kommuneplannivå.
– Kommunene får her et nyttig og effektivt verktøy for arealplanlegging. Framover vil NVE prioritere mer detaljert faresonekartlegging for ytterligere å bidra med skredfarekunnskap, sier Leifseth.

Hvordan kartet ble laget
Kartet er utarbeidet ved å benytte digitalt kartverktøy. Landsdekkende høydemodell på 10 ganger 10 meter, flyfoto, spor etter skredaktivitet og løsmassekart er underlag for analysene. Kritiske faktorer for identifisering av løsneområder for jord- og flomskred er helningsvinkel, vanntilførsel og forekomst av løsmasser. For hvert løsneområde beregnes utløpsområdet automatisk ut fra terrengformer. Det er utført feltarbeid i flere områder for kontroll og etterprøving.

Der det finnes mer detaljerte faresonekart erstatter disse aktsomhetskartet for kartlagte områder. I NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» er det beskrevet hvordan aktsomhetskart kan brukes som hjelpemiddel i arealplanlegging og byggesak.
Kartene finner du på www.skrednett.no