COWI viser vei med nyvinnende BIM-prosjektering av E16

COWI og Statens vegvesen satser på nye BIM-verktøy på E16-strekningen mellom Kløfta og Kongsvinger. Traséplanlegging og detaljplanlegging gjøres med dataprogrammer som gir god samhandling og rask fremdrift.

0

Den 30 km lange 4-feltsstrekningen Nybakk-Slomarka utgjør midterste etappe av E16-utbyggingen mellom Kløfta og Kongsvinger. Strekningen fra Kløfta til Nybakk er ferdig utbygd, mens parsellen Slomarka-Kongsvinger er under bygging.

Krevende fremdriftsplan
– Veistrekningen går gjennom tre kommuner og to fylker, noe som kompliserer prosjektgjennomføringen. Mange parter skal involveres og si sin mening. Det krever god kommunikasjon og samarbeid med alle parter, sier Gjermund Dahl, COWIs BIM-koordinator.
I oppdraget inngår bl.a. fem 2-plans kryss, tre større bruer og 15-20 overgangsbruer. Reguleringsarbeidet skal være ferdig i 2015 og ferdigstillelse planlegges i 2019. Som underleverandører har COWI med seg NGI, Johs. Holt AS, Mesta Drift, Odel, Rasmussen & Strand AS og Løvseth + Partners.


Beslutningsstøtte i sky
– Trasévalget er det som naturlig nok engasjerer de berørte fylker, kommuner og grunneiere mest, fortsetter Dahl. – For å gjøre beslutningsprosessen med dette mest mulig forståelig og grundig, har vi benyttet oss av modellvisualisering som hjelpemiddel allerede fra starten av. Det har vært både nytt og givende.
– Vi har brukt dette aktivt som presentasjonsverktøy i møter med ordførere og politikere, og funnet det veldig nyttig. Både med hensyn til prosjektforståelse, beslutninger og fremdrift.
Som verktøy her har COWI brukt InfraWorks 360, et enkelt modellerings- og presentasjonsverktøy fra Autodesk. Med utgangspunkt i tilgjengelig GIS-data og terrengdata fra laserskanning lages enkelt en visualisert modell av landskap og ulike veitraséer – en modell som så kan betraktes og vurderes fra ulike vinkler, inkludert å ”kjøre” traseen digitalt. For å lette beslutningsprosessen ytterligere har man produsert videoer av animasjonen som deles med media, grunneiere, kommuner, fylkesmenn m.fl.
– I likhet med Vianovas QuadriDCM som vi bruker i detaljprosjekteringen er også InfraWorks skybasert, noe som har vist seg hensiktsmessig i samhandlingen internt og eksternt, sier Dahl.

Vianovas BIM-løsning
– Vi har lang erfaring med Novapoint så det var naturlig for oss å gjøre detaljprosjekteringen i Novapoint fagapplikasjoner, fortsetter han. – Men når sant skal sies var vi litt usikker på å ta i bruk den nye BIM-teknologien NovapointDCM og QuadriDCM i et så viktig prosjekt, og hentyder til potensielle barnesykdommer som nye produkter gjerne har. – Men siden Statens vegvesen gikk foran med tro på løsningen, og til og med hadde bestilt modellserver, tok vi steget og fikk også lov til å ”henge oss på” serveren.
– Ettersom både Statens vegvesen og vår egen ledelse var positiv til å utfordre Vianovas nye BIM-løsning kastet vi oss ut i det med åpne øyne.
Det hele startet med et dagskurs i de nye verktøyene i november 2013. Til sammen 16 deltagere fra COWI, Statens vegvesen og underkonsulentene var med.

Parallellprosjektering
Alle var godt kjent med Novapoint fagapplikasjoner fra før, men ikke Quadri, den skybaserte samhandlingsløsningen. Denne var helt ny for alle. Kurset gikk derfor mest på samhandling og nye arbeidsrutiner, opplyses det.
Datagrunnlaget som brukes i detaljmodellen er det samme som i konseptmodellen. Dataene kommer fra flyfoto, laserskannede terrengdata og kartdata, levert av Scan Survey i form av en terrengmodell. NGI har gjort feltmålinger og grunnboringer som input til modellen, som også omfatter objekter av eksisterende VA, elektro, hus, bygninger etc.
– Vi startet detaljprosjekteringen ved først å modellere hovedgeometrien for firefeltsveien. Men det viste seg fort at vi kunne jobbe parallelt med utformingen av lokalveier og kryssløsninger. Alle i én og samme Quadri-modell, poengterer Gjermund Dahl.
Det er flest vegingeniører som jobber i NovapointDCM. Pr. mai 2014 jobber åtte vegingeniører i prosjektet. VA, landskap, geoteknikk, konstruksjoner og elektro har jobbet parallelt hele tiden mens nye veier har blitt prosjektert. Tilsammen er det 25 brukere av Quadri som til daglig deler prosjektmodellen i skyen. De fleste via Novapoint fagapplikasjoner, men også landskapsarkitekter med Civil 3D.

[bildel]2014/25/n0f767329r[/bildel]

Utfordringer som løses
– Vi var som sagt forberedt på utfordringer underveis. Og vi har møtt en del, jeg skal ikke legge skjul på det. Men det meste har latt seg løse, fortsetter Dahl. – Å jobbe med selve fagverktøyene har stort sett vært som før, men vi er glade for at Statens vegvesen har modellserveren og at Vianova har ansvaret for den. På den måten har vi sluppet å bruke tekniske ressurser på det.
– Vi har kjørt strenge rutiner for reservasjon av datasett med hensyn til frigivelse og deling av oppgaver. Det å dele og motta datasett fra skyserveren har nemlig ikke fungert helt godt. I tillegg har det vært en 2Gb-begrensing på størrelsen av modellen, som har bydd på utfordring. Men alt dette jobber vi oss rundt, inntil det løser seg i en ny programversjon.
– En annen utfordring har vært at VA for eksempel fortsatt trenger et utgangspunkt for å plassere VA-traséene sine i 2D. Så vi har måttet finne rutiner for at 2D DWG-filene fortsatt skal være med og kunne deles.
– Når det er sagt har vi fått tett og veldig god støtte fra Vianova når vi har hatt behov for hjelp, og er godt fornøyd med det. Sammen har vi alltid løst oppgavene, understreker han.

Stor nytteverdi
– På tross av utfordringene vi har møtt ser vi veldig stor nytte i den nye BIM-løsningen, fremhever Gjermund Dahl. – I tillegg til å få gjort jobben på en fremtidsrettet måte bidrar vi selv også til at programvaren utvikles videre og blir bedre.
– Prosjektet er en god erfaring å ta med seg videre, og noe som absolutt styrker oss. Det å bruke både NovapointDCM, QuadriDCM, InfraWorks og Civil 3D har lært oss å samkjøre både verktøy og formater enda bedre, sier Dahl.
– Vi har også lært enda mer om samhandling, noe som er en stor bonus ved bruk av slike verktøy. Samhandling er alltid en kode som skal knekkes for å få løst de store prosjektene. Muligheten til å se de andre fagene i samme modell er en stor styrke. Denne innsikten øker også den tverrfaglige kompetansen. Når verktøyene blir enda bedre blir samhandlingsprosessen enda mer sømløs.

Tidsbesparende
Alt som prosjekteres samles på ett sted, i Quadri-modellen i skyen. Nå kan alle fagdisiplinene levere direkte inn i 3D-modellen og se det direkte. Det er noe helt nytt. Og man slipper å lete etter filer og versjoner. Alt ligger der.
– Alt i alt sparer vi unektelig tid, fremhever Dahl. – Det har riktignok tatt en del tid å dele og motta arbeidsdatasett, men det tar lenger tid på gammelmåten, ved å eksportere til andre formater. Vi ser frem til å spare enda mer tid når verktøyene fungerer helt som de skal.
– Samhandlingen gir større trygghet for levert produkt. Vi ser ting tverrfaglig og kan luke ut åpenbare feil og mangler tidlig.
Gjermund Dahl mener også at detaljeringsnivået i reguleringsplanen til teknisk detaljplan nå er blitt mye høyere i forhold til tidligere, ved at nøyaktighetsgraden i kostnadsoverslagene er skjerpet.
– Det betyr at vi må bruke verktøy som svarer til det detaljnivået byggherren krever. Ved hjelp av NovapointDCM jobber vi nå med få centimeters avvik på tilkoblingen til veier, noe vi hadde vanskeligheter for å se tidligere.
– Det er for øvrig ofte mange folk inne i slike prosjekter. BIM-modellen er også en veldig god plattform for kompetanseoverføring. Man kan lettere dele oppgaver og overføre kunnskap med en lettfattelig modell.
– Vi kan nå eksempelvis sitte i Oslo og prosjektere veien og gjøre VA-prosjekteringen i Trondheim. Eller hvor som helst egentlig. Vi har indere her på opplæring i disse dager. Med Quadri-løsningen er det nå ingenting i veien for at COWI India kan delta i våre lokale prosjekter, slutter Gjermund Dahl.