Close race: Motorsport kommunen Rakkestad, kjent for Rudskogen Motorsenter, ønsker konkurranse også på den kommunale arenaen. Ill. foto: Wikipedia GNU

Rakkestad kommune lar kjemikaliene konkurrere

For å møte skjerpede rensekrav og spare inn kostnader kjøres for tiden parallelle forsøk med ulike fellingskjemikalier ved Bodal renseanlegg i Rakkestad Kommune.

0

Rakkestad kommune er inne i en forandringens tid på spillvannssiden. 
Om et år flyttes kyllingslakteriet til Nortura ut av kommunen, noe som betyr en reduksjon i spillvannsbelastning på 30 %. En betydelig bidragsyter til VA-økonomien takker dermed for seg, og kommunen har allerede begynt å lete med lys og lykter etter områder for innsparing. 
Samtidig er det skjerpede krav til utslipp på gang fra Miljømyndighetene. 
I denne forbindelse ser man må alternative produkter på renseanlegget på Bodal.

Fosfor
Rensingen av fosfor må heises et hakk, i løpet av tre år skal rensegraden opp til 93 %. Målet er Tot P på 93 %/40 mg/l, mot i dag 90%/40 mg/l.
Rakkestad kommune tester derfor ut et produkt fra Kementyl, som heter Plusspac 1465 og et produkt fra Kemira  som heter Pax 18. Begge produktene er aluminiumsbaserte.  
– Nå er vi så heldige at vi kan kjøre 2 paralelle linjer med hvert produkt for å se forskjellen.  Det vi i tillegg gjør nå, er at vi prøver ut å kjøre litt av tilsetningen i forfelling, (altså føre det kommer inn til biotrinnet ), økonomien i dette er at vi klarer oss med mindre tilsetning av kjemikalier, forklarer leder for VA-avdelingen Bernt-Henrik Hansen.


Leder for VA-avdelingen Bernt-Henrik Hansen jakter på både god renseeffekt og innsparinger.


Mer stabilt
Selv om Norturas flytting vil bety mindre inntekter for kommunen vil trolig spillvannet bli av mer stabilt i kvalitet i framtiden, noe som vil gjøre det enklere å dosere fellingskjemikalier optimalt. Store mengder blodvann og bruk av rengjøringsmidler kan i dag endre kjemien i løpet av minutter.
– Vi føler oss trygge på å oppfylle rensekravene i framtiden, vi har allerede gode resultater, sier Hansen.
Rakkestad kommune har i en mannsalder benyttet seg av fellingskjemikalier fra Kemira. En av utfordrerne til kjemikaliekontrakten er Kemetyl, som etter hva VA-nytt erfarer har lagt ned en god del tid og ressurser på å få foten innenfor i Rakkestad.

Midt i forsøkene
– Kjemikalier er viktige virkemidler i vårt arbeid, vi ønsker en sunn konkurranse fra våre leverandører og å unngå å bli prisgitt en leverandør sier Hansen til VAnytt.
Selv om forsøkene har pågått en tid er det for tidlig for kommunen å komme med noen foreløpige konklusjoner. Man ønsker lange serier, statistisk holdbare resultater og en helhetlig vurdering før man trekker noen konklusjon.
– Det har vært en nyttig og lærerik prosess på mange måter. Det er viktig å stadig utvikle driften av renseanlegge til det bedre, sier Bjørn Johansen driftsleder ved renseanlegget.  

FAKTA:
Rakkestad kommune 

eier og drifter 5 vannverk; Sander, Fladstad, Kirkeng, Østbygda og Rudskogen. Alle som har kommunalt vann skal ha en vannmåler. Denne fåes utlevert av kommunen.
Rakkestad kommune eier og drifter 4 kloakkrenseanlegg; (Bodal, Tjernes, Østbygda og Rudskogen).Anleggene tilfredstiller de krav som stilles og sørger for at våre vann og vassdrag blir minst mulig påvirket av næringsstoffer, tungmetaller og mikroorganismer.