Park og Anlegg fikk kontrakten om infrastruktur på Ås

0
Kontrakten ble signert av daglig leder Jack Valleraune, Park & Anlegg AS og avdelingsdirektør Geir Jensen, Statsbygg

Det har vært avholdt konkurranse om disse arbeidene og Statsbygg har nå inngått kontrakt med Park & Anlegg AS. Kontraktsummen er på ca. 100 millioner kroner.

Infrastrukturarbeidene
Det skal etableres rundkjøringer med tilhørende busslommer på FV 152, bygging av gang- og sykkelveier. Videre skal det etableres interne veier og anleggsveier på den fremtidige byggetomten til Samlokaliseringsprosjektet og riving av bygg.

Arbeidene vil starte opp i begynnelsen av august, og vil i perioder kunne skape noe trafikale problemer i området.

– Vi vil hele tiden ha fokus på å gjøre problemene minst mulig, men noe kø må påregnes. Det aller viktigste for oss er at vi får til en sikker gjennomføring, med godt skille mellom myke trafikanter og biltrafikken. I den grad det er mulig vil vi også sørge for at anleggstrafikk til området skjer utenom rushtiden, sier Ingjerd Owren, Statsbyggs assisterende prosjektleder.

De forberedende arbeidene skal være ferdigstilt i våren 2015.