TØFFE TIDER: Stadig flerer kraftselskaper kniper på vannføringen for å tjene ekstra kroner, og går så langt som å true laksens livsbetingelser. Denne gangen ble det oppdaget og en klekkelig bot ble resultat. Foto: T. C. Olsen

NVE har ilagt NTE Energi et miljøgebyr på 1,3 mill

NVE mener at NTE Energi AS har utvist grov uaktsomhet i sin forvaltning av vannressursen i Stjørdalsvassdraget. Bruddet på manøvreringsreglementet er en grov overtredelse.

0

I manøvreringsreglementet for Stjørdalsvassdraget er det bestemt at Stjørdalselva aldri skal ha vannføring på under 9,5 m3/s. Det er dette kravet som ble brutt i april 2013.

Bakgrunnen er at det på førjulsvinteren 2012 var svært lite nedbør i den aktuelle delen av Trøndelag. Med tidlig frost gav det lite vann i marksonene og dyp tele. Slike faktorer høyner risikoen for at det kan bli lavt tilsig utover vinteren. Fra og med uke 7 viste målinger at tilsiget til kraftmagasinene i Meråker var svært lite.

I situasjonen som oppstod ble magasinet Funnsjøen viktig for opprettholdelsen av minstevannføringen i Stjørdalselva. Den 09.04 2013 var det kun få dager igjen før laveste lovlig regulerte vannstand i Funnsjøen var nådd.
Vannressursene som skulle opprettholde minstevannføringskravet i Stjørdalselva nærmest var brukt opp.

Dagen etter ble kravet brutt. Den laveste vannføringen som ble målt manuelt var 5,22 m3/s den 12.04.2013.

– Skadepotensialet i denne saken er stort, i og med at området som ble berørt av den lave vannføringen er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for laksebestanden i Stjørdalselva. Det er anslått at minst 10 – 12 gytegroper ble tørrlagt under hendelsen, og at om lag 16 groper lå i grenseland og ville vært utsatt ved ytterligere reduksjon i vannføringen,sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn til NRK Trøndelag.