Vegtilsynet med klimaanbefalinger til Vegvesenet

0
Illustrasjonsfoto. Riksveg 888, Nordkyn Foto: Giselle Jensen

Vegtilsynet har ført tilsyn med hvordan Statens Vegvesen, Region Nord håndterer disse utfordringene når de planlegger veger. 

I følge Nasjonal transportplan for 2014-2023 vil det i hele perioden være behov for kartlegging av risiko av klimaendringenes konsekvenser for infrastrukturen. Risiko- og sårbarhetsanalyser er en viktig del av arbeidet med å forebygge og håndtere konsekvenser av klimautfordringene.I Statens vegvesens handlingsprogram slås det fast at «fokus på klimaendringer må ivaretas allerede i planleggingsfasen av nye prosjekter, og det skal inngå i enhver risiko- og sårbarhetsanalyse, skriver vegtilsynet videre.

Vegtilsynet har ført tilsyn med hvordan Statens vegvesen, Region nord har håndtert risiko for værrelaterte hendelser i veginfrastrukturen ved planlegging av vegprosjekt, og vært opptatt av to problemstillinger: 

1.Har Region nord et effektivt system for å identifisere og vurdere risiko?
2.Blir krav som gjelder gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i reguleringsplanfasen fulgt i praksis?

– Når det gjelder den første problemstillingen så har Vegtilsynet funnet at det er gitt overordnede krav og føringer om at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, men at disse ikke sikrer lik tilnærming fra prosjekt til prosjekt. Det mangler føringer om hvordan framtidige klimautfordringer skal inkluderes i risikoanalysene, skriver vegtilsynet.

I den andre problemstillingen fant Vegtilsynet at vurderinger av klimaendringer, og hvordan disse påvirker risiko for værrelaterte hendelser, i liten grad var dokumentert i prosjektene.

– Statens vegvesen har krav om å bruke styrende dokumenter (prosjektbestilling, prosjektstyringsplan, kvalitetsplan). Vegtilsynet fant at disse var i stor grad erstattet av dialog i de prosjektene som tilsynssaken omfattet. Hensikten med styrende dokumenter er å sikre kvaliteten i prosjektene, melder tilsynet.

Vegtilsynet gir to tilrådninger i saken. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådningene sammen med en tidsplan for gjennomføring av tiltak.