Sumpvirvel FluidSep bygges på plass i Tromsø.

Økende fokus på overvann i kommunene

Store vannvolumer herjer for tiden overvann og kloakk i urbane strøk. Tiltak for å bremse, separere og styre de ulike strømmene blir stadig mer aktuelle for kommunene.

0

Høstregnet har igjen aktualisert behovet for bedre løsninger knyttet til håndtering av nedbør, flo og ekstremvær i avløpssystemet.
En virksomhet som ser økende etterspørsel etter sine produkter og tjenester er MFT (Miljø- og FluidTeknikk AS) på Nesbru i Asker. MFT har siden 1992 hjulpet kommuner med å håndtere regnpåvirket avløpsvann med spesialprodukter knyttet til dette.

Kommunale ildsjeler
Det er ikke er uvanlige at enkeltpersoner i kommunene fordyper seg på dette feltet, og at det er disse som går i bresjen for tiltak. Det trenger ikke å være så stort fagmiljø i kommunen.
– En avdelingsingeniør i kommunen kan gjøre veldig mye positivt på avløpssektoren for kommunen sin. Og den viktigste faktoren er interessen for fagfeltet og motivasjonen for hele tiden å finne de beste løsningene, sier daglig leder ved MFT, Nils Aaby til VAnytt. 
Selv om mange kommuner tar dette på alvor vil Aaby trekke fram Tønsberg kommune med Harald Hansen som en erkjente virvelkammerets potensiale veldig tidlige.
Hansen sørget for å sette de første MFT virvelkammerne i drift på midten av nitti tallet.
Geir Helø i Tromsø kommune har tatt i bruk sumpvirvel med gode resultater, i dag er det 10 slike anlegg i drift i Tromsø.
Løsningene som leveres er som regel skreddersydde, som f.eks. fordrøyningsmagasin og overløp.


Sideoverløp installasjon

Spesialister på regnvannsoverløp
Helt siden starten har virksomheten i MFT dreiet seg om mengderegulering og overløp i de offentlige fellessystemene. I dag utgjør fortsatt løsninger knyttet til overvannshåndtering hoveddelen av virksomheten.
– Vi  leverer løsninger knyttet til regulering av regnpåvirket avløpsvann og overvann, og vi ser at etterspørselen etter slike produkter øker, sier daglig leder Aaby.
Fortsatt er overløp en kjernevirksomhet.
– Vi ser at flere og flere kommuner setter krav til håndtere overvann. Flere opplever tilbakeslag i avløpssystemet, med skader og store forsikringsutbetalinger som følge. Det settes strengere krav til forurensning ifm utslipp fra avløpsystemet. Dette er alle utfordringer hvor vi kan bidra med løsninger, sier Aaby.


MFT GRP kum med virvelkammer

Hydraulisk spisskompetanse
MFT leverer ofte en totalpakke: prosjektering, produksjon (underleverandør VPI) og leveranse, som også har en rekke standardiserte produkter (lagerført), spesielt innen for kategorien tilbakeslagsventiler.
MFT er nok mest kjent for mengderegulatorer (virvelkammere) overløp og tilbakeslags/høyvannsventiler.
– Vi er i ferd med å utvikle en standardisert og kosteffektiv mengderegulator for enkelthus (små vannføringer). Vi har tro på denne løsningen siden vi ser at stadig flere kommuner setter strengere krav til utslipp av overvann på avløpssystemet. Vi jobber også med å lansere mer effektive sandfang, såkalte «supersandfang», forteller Aaby.
Helt sentralt for MFT er samarbeidet med det tyske UFT, som har utviklet en rekke løsninger for håndtering av avløpsvann.


Leveranse av høyvannsventiler til Bjørvika

Norsk-tysk samarbeid
Teknologien til UFT er basis for løsningene i Norge. Dette inkludere virvelkammere og overløpet FluidSep. Et eksempel på et rent MFT-utviklet produkt er «Profakummen» – en automatisk spylekum. Et annet eksempel er prefabrikerte fordrøyningsanlegg med integrert mengderegulator.
– Vi er et lite selskap, men gjennom UFT har vi tilgang til den best tilgjengelige kompetansen og erfaringen på området, som vi anvender i våre prosjekter. Det har vært vesentlig for oss å satse på produkter med få bevegelige deler. Dette gir driftsvennlige løsninger med lite oppfølgning for både kunde og MFT, sier Aaby.
Grunnlegger av MFT er forøvrig onkel Lars (Aaby), som gjennom tidligere jobber hos konsulent, kommuner og forskning(NIVA), og til slutt som leverandør av produkter (MFT) i UFT har  vært med på legge det faglig fundament.