Faksmile av brevet fra NRL som er sendt til medlemsbedriftene i forbindelse med høringsforslaget.

Høringsforslag til nye skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner

NKF og NRL har nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til nye skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner. Nå ønskes din tilbakemelding før 20.september.

0

Med bakgrunn i henvendelser fra flere kommuner og rørleggerforetak med ønske om at det utarbeides nasjonale skjemaer, har Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til nye skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner.

Arbeidsgruppen består av Kari Myhre Hellem (NKF), Are S. Nielsen (NRL), og Oddgeir Tobiassen (NRL).

Forslagene som følger vedlagt består av:
– Søknad om sanitærabonnement
– Frakobling av vann- og eller avløpsledning
– Registrering av vannmåler
– Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg

NRL og NKF opplyser at det i vedlagte forslag er det lagt vekt på forenkling, gjenkjennbarhet, gjenbruk av informasjon og standardisert oppbygging av skjemaene. Skjemaene er ment brukt både for utfylling på papir og elektronisk.

Videreutvikling av skjemaene vil selvsagt gå i retning av elektronisk bruk med utgangspunkt i oppsett i disse skjemaene, opplyser samarbeidspartnerne.

Høringsfriste er satt til 20. september 2014.