Det er viktig at bedriftene tar inn lærlinger for å videreføre fagkunnskap til nye generasjoner.

– Må bli mer lønnsomt å ha lærlinger

Hvert år er det mange lærlinger som ikke får læreplass hos landets bedrifter. NHO mener et viktig virkemiddel for å øke antallet læreplasser er å øke tilskuddet til bedriftene.

0

Denne uken har regjeringen budsjettkonferanse, der de avgjør hvordan de skal fordele pengene i statsbudsjettet for 2015.
Ett av NHOs krav til regjeringen er at tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger økes.
– Et høyere tilskudd vil øke bedriftenes vilje til å ta inn lærlinger, sier tømrermester Kjetil Eriksen. Han har hatt lærlinger i 30 år, og skulle ønske at flere bedrifter gjorde det samme.

Lite kompensasjon
I dag får lærebedrifter ca. 120 000 kroner per elev, 25 000 kroner mindre enn hva en tilsvarende skolebasert elevplass koster.
– Gapet er for stort, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
Det er tømrermester Eriksen helt enig i.
– Det er urimelig at bedriftene har et så stort opplæringsansvar uten å bli kompensert på lik linje med hva en skoleplass koster.

Verdiskapning

Regjeringen økte i fjor tilskuddet til lærebedriftene gjennom en øremerket overføring til fylkeskommunene på 79 millioner i statsbudsjettet for 2014. NHO ser økningen som en god begynnelse og forventer at dette følges opp i budsjettet for 2015.
– Det er viktig at bedriftene tar inn lærlinger fordi det er eneste måten vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner, sier Oppegaard.
Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet.

Yrkesfagkonferanse
NHOs Kompetansebarometer viser at bedriftene har stort behov for fagarbeidere, men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttering ungdom og altfor få gjennomfører til fag-/svennebrev.
2. september arrangerer NHO konferansen «Yrkesfag 2014» der oppfølgingen av Stortingsmelding .20,  På rett vei er et av de sentrale temaene.
Det er mange gode tiltak i stortingsmeldingen, men hvordan vi skal oppnå gode resultater i praksis er ett av teamene.
I løpet av konferansen vil dessuten forskere fra Fafo og NIFU lansere en fersk rapport om potensialet ved bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser. NHO mener dette også er viktig virkemiddel for å få flere lærebedrifter.